การประชุมวิชาการประจำปี 2554
ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง Library Goes Green through ICT
วันพฤหัสบดีที่ 21 - วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2554
อาคารธาราเทพ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

รวมเอกสารจากวิทยากร

หลักการและเหตุผล

ห้องสมุดสีเขียว (Green Library) เป็นกระแสนิยมในการสนับสนุนการลดโลกร้อนของห้องสมุด ซึ่งส่วนใหญ่ต่างให้ความสำคัญในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับตัวอาคาร สถานที่ ตลอดจนปรับปรุงระบบต่างๆ ของห้องสมุดเพื่อลดการปล่อยก๊าซที่เป็นสาเหตุให้เกิดสภาวะเรือนกระจก ซึ่งก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน แต่หนึ่งในหลายวิธีการที่สนับสนุนแนวปฏิบัติห้องสมุดสีเขียว คือ การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology - ICT) ที่เหมาะสมเพื่อปรับกระบวนการบริหารจัดการของห้องสมุด เช่น การลดการใช้กระดาษโดยการจัดทำระบบบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่การสร้าง การจัดเก็บ การเข้าถึง การให้บริการ และการอนุรักษ์ แทนการทำงานในรูปแบบเดิม

ห้องสมุด หน่วยงานบริการทรัพยากรสารสนเทศ และหน่วยงานต่าง ๆ ได้ให้ความสนใจกับกิจกรรมลดโลกร้อน รวมถึงการปรับปรุงห้องสมุดให้ก้าวสู่ห้องสมุดสีเขียวมากขึ้น ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานที่สนใจได้รับทราบแนวคิดห้องสมุดสีเขียวด้วย ICT และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จึงได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการประจำปี 2554 ภายใต้หัวข้อดังกล่าวขึ้น

วัตถุประสงค์การประชุมวิชาการ

 1. เพื่อนำเสนอแนวคิดและส่งเสริมการประยุกต์ใช้ ICT ที่เหมาะสม ในการบริหารจัดการห้องสมุดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 2. เพื่อเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้งานจากประสบการณ์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) และเครือข่ายสู่สาธารณะ
 3. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเครือข่ายและผู้สนใจทั่วไป

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. สร้างความตระหนักในการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 2. ได้รับแนวคิดและสามารถนำ ICT ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ในการบริหารจัดการห้องสมุดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 3. เกิดเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

กำหนดการและเอกสารจากวิทยากร

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2544 - ประมวลภาพ

 

08.30 - 09.00 น.        ลงทะเบียน
09.00 - 09.30 น.       พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง สวทช. และหน่วยงานเครือข่าย
 
 • รศ.ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • ผศ.รัตนา รักการ
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • ดร.วีระชัย ณ นคร
  อุปนายกสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
09.30 - 10.00 น.        รับประทานอาหารว่าง
10.00 - 10.30 น.        Green library & cloud computing
  โดย
 • ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
10.30 - 12.00 น.        การเสวนาเรื่อง Green ICT กรณีศึกษา Digitization
 

โดย

 • ผศ.สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์
  ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 • ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ
  ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์         
 • นางสาวพรทิพย์ อาณาประโยชน์
  หัวหน้าหอสมุดศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ดร.สารสิน บุพพานนท์
  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอทิซ อินโนเวชั่น จำกัด
 • นายวีระ เฉลียวปิยะสกุล
  ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

ดำเนินรายการโดย

 • นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์
  หัวหน้างาน งานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล
  ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
12.00 - 13.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 13.45 น.        Cloud computing กรณีสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [ สรุป ]
 

โดย

 • นางศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ  
  ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
13.45 - 14.30 น.        Semantic web กรณีการประยุกต์ใช้ในห้องสมุด [ สรุป ]
 

โดย

 • ดร.มารุต บูรณรัช
  นักวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัยวิทยาการมนุษยภาษา
  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช.
14.30 - 15.00 น.        รับประทานอาหารว่าง
15.00 - 16.00 น.        การเสวนาเรื่อง อนาคต e-Book/e-Reader ในการพัฒนาบริการของห้องสมุด [ สรุป ]
 

โดย

 • ดร.สารสิน บุพพานนท์
  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอทิซ อินโนเวชั่น จำกัด
 • นายพชร สมุทวณิช
  บรรณาธิการบริหารนิตยสารมาร์ส
  สำนักพิมพ์ มาร์ส พับลิชชิ่ง ในเครือผู้จัดการ
 • นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์
  หัวหน้างาน งานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล
  ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ          

ดำเนินรายการโดย

 • ว่าที่ ร้อยตรี พรพรหม อธีตนันท์
  รองผู้อำนวยการฝ่าย สถาบันวิทยาการ สวทช.
16.00 - 16.10 น.        กิจกรรมส่งท้าย

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2554 - ประมวลภาพ

08.30 - 09.00 น.    ลงทะเบียน
09.00 - 10.30 น    การเสวนาเรื่อง การใช้ Online Database ในมุมมองของภาคเอกชน
และแนวทางการบอกรับในลักษณะ National Site License
 

โดย   

 • นางสุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์
  ผู้อำนวยการศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • นางศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ
  ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นางพัชราวิไล พงษ์วิชชุลดา
  นักทรัพย์สินทางปัญญา บริษัท สยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด
 • ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล
  รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ดำเนินรายการโดย

 • นางสาวสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์
  ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
10.30 - 11.00 น.    รับประทานอาหารว่าง
11.00 - 11.45 น.    ประสบการณ์การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทำเหมืองข้อมูล (Text Mining)
 

โดย

 • ดร.อลิสา คงทน 
  นักวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัยวิทยาการมนุษยภาษา
  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช.
11.45 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 น.     Green Journal ด้วย OJS ในมุมมองของการพัฒนา และความหวังในอนาคต
 

โดย

 • รศ.อังสนา ธงไชย
  สาขาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • นายสาโรช เมาลานนท์ [ ชุดที่ 1 | ชุดที่ 2 ]
  ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14.00 - 14.30 น.    รับประทานอาหารว่าง
14.30 - 15.00 น.    ก้าวสู่ห้องสมุดสีเขียว กรณีศึกษา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

โดย

15.00 - 15.10 น.    กิจกรรมส่งท้าย