นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ หัวหน้างาน งานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล และนายศตพล ยศกรกุล เจ้าหน้าที่สารสนเทศ ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับอาจารย์และนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร จำนวน 15 คน วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม M120 อาคารเอ็มเทค สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ภาพบรรยากาศ

alt  alt  alt  alt  alt  alt