Traffy Fondue แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง คว้ารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

Traffy Fondue แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง คว้ารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

          5 ตุลาคม 2564 : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เข้าร่วมในพิธีประกาศผล และมอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564 จัดขึ้นโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในรูปแบบเสมือน (Virtual Event) ซึ่งในปีนี้ ผลงาน “Traffy Fondue แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง” ทีมวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (ITS) เนคเทค/ สวทช. นำโดย ดร.วสันต์ ภัทรอธิคม หัวหน้าทีมวิจัย ITS ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประเภทหน่วยงานของรัฐ  ประจำปี 2564 โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

          เนื่องในโอกาสวันที่ 5 ตุลาคม ของทุกปีเป็น “วันนวัตกรรมแห่งชาติ” สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับองค์กรภาคเอกชนชั้นนำ ภาคสถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม ได้จัดงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็น “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” และจัดให้มีการประกาศเกียรติคุณองค์กรที่สร้างสรรค์ผลงานที่มีความเป็นนวัตกรรมโดดเด่น และเกิดคุณค่าที่ชัดเจนต่อประเทศชาติ  

          ทั้งนี้ การจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านเศรษฐกิจ 2.ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 3.ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ 4.ด้านสื่อและการสื่อสาร และ 5.ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น โดยรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผลงานนวัตกรรมในรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการใหม่ การบริการใหม่ หรือรูปแบบธุรกิจใหม่ ที่มีคุณค่าเชิงสังคมและสิ่งแวดล้อม และเกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศ

          ผลงาน Traffy Fondue : แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง ที่มีแอปพลิเคชั่นสำหรับการแจ้งปัญหา หรือข้อเสนอแนะจากผู้แจ้งในพื้นที่ ที่ได้จัดทำขึ้นสำหรับสื่อสารเรื่องปัญหาของเมือง ระหว่างประชาชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งระบบสนับสนุนที่ช่วยบริหารจัดการ ติดตามสถานะการดำเนินการแกัไขปัญหาของหน่วยงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          โดยประชาชนสามารถแจ้งปัญหาที่พบ เช่น ปัญหาความสะอาด, ปัญหาทางเท้า, สาธารณภัย, สิ่งอำนวยความสะดวกของผู้พิการ ฯลฯ หน่วยงานจะได้รับแจ้งรายงานปัญหาที่มีข้อมูลเพียงพอต่อการดำเนินการ เช่น ภาพถ่าย, ตำแหน่งบนแผนที่ และสามารถรายงานข้อมูลสถานะการแก้ไขปัญหาแก่ประชาชน เช่น ผ่าน Line Application จึงถือเป็นช่องทางใหม่ ในการรับแจ้งปัญหาเมืองได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

         นอกจากนี้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หลายหน่วยงาน เช่น หน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย, หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้นำ Traffy Fondue ไปใช้เป็นแอปพลิเคชั่นสำหรับรับแจ้งเหตุพบผู้เสี่ยงติดเชื้อเข้าพื้นที่ และการขอความช่วยเหลือต่างๆ อีกด้วย

สถิติการใช้งาน Traffy Fondue ในปัจจุบัน ได้แก่

  • มีผู้ใช้งานในระบบ 36,238 คน
  • เรื่องรับแจ้งในระบบ 14,033 เรื่อง
  • สามารถแก้ปัญหาเร็วขึ้น (เฉลี่ย) 6.2 ชั่วโมง ต่อเรื่อง
  • ลดเวลา (เฉลี่ย) 65 นาทีต่อการแจ้ง
  • ลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน (ในภาพรวม) 42.45 ล้านบาท
  • ความพึงพอใจของประชาชน พึงพอใจมาก 89%
  • หน่วยงานใช้บริหารการจัดการแก้ไขปัญหา 1,772 แห่ง อาทิ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 96 หน่วยงาน, เทศบาล 357 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) 350 แห่ง, อาคาร 232 แห่ง, นิคม 12 แห่ง ฯลฯ

สามารถติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหว และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.traffy.in.th