แก้ปัญหา ‘ทุเรียนหน้าฝน’ ด้วยเทคโนโลยีชักนำรากลอย

          ทุเรียนหมอนทอง เป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจส่งออกของไทยที่สร้างรายได้กลับเข้าประเทศมหาศาล แต่ปัญหาหนึ่งที่เกษตรกรไทยต้องเผชิญอยู่บ่อยครั้งคือ ทุเรียนที่เก็บเกี่ยวในช่วงฤดูฝนมักมีอาการ ‘ไส้ซึม’ ซึ่งทำให้เนื้อทุเรียน ‘ขม’ ส่งผลให้สินค้าตกเกรดไม่สามารถส่งออกได้ หรือจำหน่ายได้ในราคาต่ำ

          นักวิจัยศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการด้านนวัตกรรมการเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทานและคุณค่าแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะ พัฒนานวัตกรรมการสร้างระบบนิเวศชักนำรากลอยเพื่อแก้ไขปัญหาโรครากและโคนเน่าในทุเรียนแบบถาวร นวัตกรรมนี้จะช่วยแก้ปัญหาโรคเน่าซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังที่เกษตรไทยต้องเผชิญมานานกว่า 30 ปี และยังช่วยแก้ปัญหาเรื่องอาการไส้ซึมในเนื้อทุเรียนได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

          นอกจากนวัตกรรมที่กล่าวถึงข้างต้นแล้วทีมวิจัยยังได้พัฒนาอีกหลายนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมทุเรียนไทย อาทิ นวัตกรรมการให้น้ำทุเรียนแบบ basin fertigation ตามรอบการปิดเปิดปากใบ เทคโนโลยีการเคลือบผิวผลสดทุเรียนด้วยสารเคลือบจากเส้นใยธรรมชาติ


ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม : กรุงเทพธุรกิจ

About Author