กระบวนการตรวจประเมินและรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานทำหน้าที่ตรวจประเมินระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้การรับรองและขึ้นทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประสงค์จะใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยมีความร่วมมือกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในการให้บริการตรวจประเมินระบบดังกล่าว ทั้งนี้ขั้นตอนการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้กำหนดให้ครอบคลุมถึงขั้นตอนต่างๆ ในการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรอง การตรวจติดตาม และการตรวจประเมินเพื่อการรับรองใหม่  (แผนผังแสดงดังรูป)

 

แผนผังแสดงกระบวนการรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม