การขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม รูปแบบ Pre-approval

 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง ทำหน้าที่ตรวจสอบและรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประสงค์จะใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 598) พ.ศ.2559 (วิธีการ Pre-Approval) ซึ่งได้เปิดให้บริการระบบ RDC Online สำหรับการยื่นขอรับรองโครงการวิจัยฯ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต เพื่อสร้างความสะดวกรวดเร็ว มีความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูล และตรวจสอบติดตามผลได้ง่าย

 

ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบและรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ค่าธรรมเนียมการขอรับรองโครงการวิจัยฯ ในอัตรา 21,000 บาท / โครงการ

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเรียกเก็บเมื่อมีการพิจารณาความถูกต้อง/ครบถ้วนของโครงการเบื้องต้นแล้ว (อ้างอิงอีเมลแจ้งดำเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม) ทั้งนี้ ผลการพิจารณาความเป็นงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 598) พ.ศ.2559 >>> โหลด <<<
2. คำชี้แจงกรมสรรพากร เรื่อง รายจ่ายเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม >>> โหลด <<<
3. ประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 391) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับรายจ่ายเพื่อทำการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม >>> โหลด <<<
4. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอเป็นผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม>>> โหลด <<<
5. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ 1) >>> โหลด <<<
6. ประกาศ สวทช. เรื่อง การตรวจสอบและรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม >>> โหลด <<<
7. หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการพิจารณารับรองโครงการวิจัยฯ หลักเกณฑ์ใหม่ (บังคับใช้ 20 ส.ค. 64) >>> โหลด <<<
8. หลักเกณฑ์การพิจารณารับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์ (IT/Software)  >>> โหลด <<<
9. คำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลโครงการที่ได้รับรองแล้ว  >>> โหลด <<<
10. เอกสารรับรองการทำสัญญาจ้างวิจัย (ใช้เฉพาะในกรณีที่ไม่สามารถเปิดเผยเอกสารสัญญาได้) >>> โหลด <<<
11. เอกสารรับรองการทำสัญญาร่วมวิจัย (ใช้เฉพาะในกรณีที่ไม่สามารถเปิดเผยเอกสารสัญญาได้) >>> โหลด <<<
12. ตัวอย่างแบบคำขอรับการรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม >>> โหลด <<<