การขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม รูปแบบ Self-declaration

 

การใช้สิทธิ์รับรองตนเอง (Self-Declaration)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สวทช. ร่วมกับ กระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพากร เปิดช่องทางใหม่ในการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยกำหนดให้บริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถนำรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ โดยไม่ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือที่เรียกว่า การใช้สิทธิ์รับรองตนเอง (Self – Declaration) ได้อีกวิธีการหนึ่ง  อันจะส่งผลให้เกิดความสะดวกในการขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนลงทุนทำวิจัยมากขึ้น ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป


หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ วิธีการ Self-Declaration

1. โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมนั้น มีมูลค่าไม่เกิน 3 ล้านบาท
2. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเคยดำเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามโครงการที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองจาก สวทช. แล้ว
3. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้รับการตรวจประเมินระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมและได้รับการขึ้นทะเบียนโดย สวทช.
4. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้แนบแบบรับรองรายจ่ายเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และเอกสารแนบแสดงรายละเอียดรายจ่ายโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  (แบบ วพ.04 และ วพ.05) พร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล
5. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้จัดทำรายละเอียดโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมฉบับเต็ม รวมทั้งจัดเก็บบันทึกการวิจัย สรุปผล และรายงานการวิจัยไว้เป็นหลักฐานเพื่อประกอบการตรวจประเมินภายหลัง (ถ้ามี)

 

ค่าบริการตรวจประเมินและรับรองระบบบริหารการวิจัยฯ มี 2 ส่วน ประกอบด้วย

1. ค่าธรรมเนียมการออกใบรับรอง (อายุ 3 ปี) ในอัตรา 20,000 บาท / ฉบับ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2. ค่าตรวจประเมินระบบบริหารการวิจัยฯ ในอัตรา 15,000 บาท / คน-วัน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยแต่ละครั้งในการตรวจประเมินระบบจะต้องใช้อย่างน้อย 2 คน-วัน

 

Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 598) พ.ศ.2559 >>> โหลด <<<
2. คำชี้แจงกรมสรรพากร เรื่อง รายจ่ายเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม >>> โหลด <<<
3. ประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 391) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับรายจ่ายเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม >>> โหลด <<<
4. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอเป็นผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม >>> โหลด <<<
5. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ 1) >>> โหลด <<<
6. ประกาศ สวทช. เรื่อง การตรวจประเมิน การรับรอง และการขึ้นทะเบียนระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม >>> โหลด <<<
7. ข้อกำหนดระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (2566) >>> โหลด <<<

       หมายเหตุ : กำหนดระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายจากข้อกำหนดระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ฉบับเดิม (2563) สู่ฉบับใหม่ (2566) (Transition Period) เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ข้อกำหนดระบบฯ (2566) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เพื่อให้ผู้ประกอบการมีระยะเวลาในการศึกษาข้อมูล และดำเนินการปรับปรุงระบบการจัดการในองค์กรได้อย่างเพียงพอ ซึ่งองค์กรที่ประยุกต์ใช้ข้อกำหนดระบบฯ (2563) สามารถถูกตรวจประเมินเพื่อการรับรอง (Initial Assessment) ตรวจติดตามผล (Surveillance Assessment) หรือตรวจประเมินเพื่อการรับรองใหม่ (Recertification) ได้จนถึง 13 พฤศจิกายน 2567

8. แบบคำขอรับการตรวจประเมิน การรับรอง และขึ้นทะเบียนระบบบริหารการวิจัยฯ (บังคับใช้ 20 ส.ค. 64) >>> โหลด <<< 
9. ข้อกำหนดทั่วไป (General Rule)

9.1 การรักษาความลับและการแจ้งการมีส่วนได้ส่วนเสีย (G-RDIMS-001) Rev2.   13 พ.ย. 2566 >>> โหลด <<<

9.2 การอุทธรณ์และการร้องเรียน (G-RDIMS-002) Rev1.  4 พ.ย. 2563 >>> โหลด <<<

9.3 บทบาท หน้าที่ และการดำเนินงานของคณะกรรมการรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (G-RDIMS-003) Rev2.    13 พ.ย. 2566 >>> โหลด <<<

9.4 การตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (G-RDIMS-004) Rev4.    13 พ.ย. 2566>>> โหลด <<<

9.5 การใช้เครื่องหมายรับรอง (G-RDIMS-005) Rev2.    13 พ.ย. 2566 >>> โหลด <<<