งานสนับสนุนการวิจัยพัฒนาภาคเอกชน (PSR)

ฝ่ายส่งเสริมนวัตกรรม (IPD)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

เลขที่ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน

ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ : 0-2564-7000 ต่อ 1328 - 1332 และ 1631 - 1634

โทรสาร : 0-2564-7081

https:// www.nstda.or.th/psr/rdi

E - mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.