Line Track Skip to content

ขมิ้นชัน สมุนไพร…ไม่ธรรมดา

ขมิ้นชัน สมุนไพร…ไม่ธรรมดา

เวลา

13:00

- 16:30 น.

วิทยากร

คุณกรกนก จงสูงเนิน

รายละเอียด:

ขมิ้นชัน สมุนไพร...ไม่ธรรมดา

27 มีนาคม 2564 
เวลา 13:00 – 16:30 น.

ขออภัย ขณะนี้จำนวนผู้เข้าสมัครเต็มแล้ว

        เรียนรู้การผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาไทยและวิทยาศาสตร์ จากขมิ้นชันสมุนไพรไทย ผ่านการลงมือทดลองและปฏิบัติ ตลอดจนการสร้างมูลค่าโดยใช้ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหาร ยา เครื่องสำอางค์

กำหนดการ

วันที่ 27 มีนาคม 2564

13.00 – 13.30 น.

บรรยาย ขมิ้นชัน สมุนไพร…ไม่ธรรมดา
โดย คุณกรกนก จงสูงเนิน
นักวิชาการอาวุโส
ฝ่ายวิชาการ หลักสูตร และสื่อการเรียนรู้ สวทช.

13.30 – 14.10 น.

กิจกรรม วิทยาศาสตร์ในขมิ้นชัน

14.10 – 14.20 น.

พักเบรก

14.20 – 16.00 น.

กิจกรรม วิทยาศาสตร์ในขมิ้นชัน (ต่อ)

16.00 – 16.30 น.

สรุปผลการทดลอง

เกี่ยวกับวิทยากร:

Tag

รายการสัมนา

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

บริการของ สวทช.

สวทช. สนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้น ลดความเสี่ยงของการลงทุนวิจัยพัฒนา และเข้าใจการทาธุรกิจเทคโนโลยีดียิ่งขึ้น

การถ่ายทอดเทคโนโลยี

การเงิน ภาษี และมาตรการส่งเสริม

กลไกส่งเสริมธุรกิจ SMEs / Start-up

การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางวิทยาศาสตร์ และนิคมวิจัยของประเทศ

สอบถามบริการ สวทช.

ติดต่อ ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์
E-mail: brc@nstda.or.th
Call center: 02 564 8000