Line Track Skip to content

Fun Science Buffet: Talk with outstanding young scientists

Fun Science Buffet: Talk with outstanding young scientists

เวลา

09:00

- 11:00 น.

วิทยากร

ดร.ภคพฤฒ คุ้มวัน, ดร.สิรภัทร แต่สุวรรณ, ดร.นายแพทย์ นิธิ อัศวภาณุมาศ, ดร.ขจรวุฒิ อุ่นใจ, ดร.ศุภณัฐ ชัยดี, ดร.เพชระ ภัทรกิจวานิช and ดร.ศุภชัย อาวิพันธุ์

รายละเอียด:

Fun Science Buffet: Talk with outstanding young scientists

29 มีนาคม 2564 
เวลา 09:00 – 11:00 น.

        กิจกรรม “Fun Science Buffet: Talk with outstanding young scientists” เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้แทนประเทศไทยในโครงการพัฒนานักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีที่มีความเชี่ยวชาญในสาขา ต่างๆ แบบเจาะลึก โดยเหล่านักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่จะมาเล่างานวิจัยปัจจุบันในกลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่มด้าน วิทยาศาสตร์การแพทย์และโรคอุบัติใหม่ กลุ่มด้านอาหารและโภชนาการ กลุ่มการทำงานของสมองและการเรียนรู้ กลุ่มคณิตศาสตร์เพื่อชีวิตและอนาคต และกลุ่มด้านโลก ดาราศาสตร์ เอกภพและจักรวาล รวมทั้งเส้นทางอาชีพนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยพร้อมเคล็ดลับที่ทำให้ประสบความสำเร็จและได้ร่วม กิจกรรมระดับโลกให้กับนักเรียนฟังในภาษาที่เข้าใจง่ายและเป็นกันเอง เพื่อให้นักเรียนที่อยากรู้และสนใจ ว่าวิทยาศาสตร์ในแต่ละสาขานั้นทำงานกันอย่างไร นอกจากนี้นักเรียนจะรู้สึกตื่นเต้นกับการค้นพบงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในปัจจุบันด้วย โดยกิจกรรมนี้ประกอบด้วยการบรรยาย การสนทนาซักถาม และการเล่นเกมออนไลน์ชิงรางวัล ทำให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้งานวิจัยในด้านต่าง ๆ และแนวทางการศึกษาและเส้นทางอาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่เยาวชน
2. เพื่อสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในสาขาต่าง ๆ
3. เพื่อให้นักเรียนได้เห็นเส้นทางการศึกษาต่อในสาขาวิทยาศาสตร์ในอนาคต

วิดีโอบันทึกกิจกรรม

กำหนดการ

วันที่ 29 มีนาคม 2564

09.00 – 09.15 น.

กลุ่มด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และโรคอุบัติใหม่
หัวข้อการบรรยาย “กำเนิดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่และมหันตภัยคุกคามชาวโลก”
โดย ดร.ภคพฤฒ คุ้มวัน
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

09.15 – 09.30 น.

กลุ่มด้านอาหารและโภชนาการ
หัวข้อการบรรยาย “พี่อยากบอก…..กินอย่างไรให้สุขภาพดี”
โดย ดร.สิรภัทร แต่สุวรรณ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

09.30 – 10.00 น.

กลุ่มการทำงานของสมองและการเรียนรู้
หัวข้อการบรรยาย “เจาะลึกการทำงานสมอง & อารมณ์และความรู้: มหัศจรรย์ความเชื่อมโยง”
โดย ดร.นายแพทย์ นิธิ อัศวภาณุมาศ
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

หัวข้อการบรรยาย “ทำไมบริษัทระดับโลกต้องลงมาเล่นเลโก้มากขึ้น หรือการเรียนรู้ จากเกมส์จะเป็นกระแสใหม่ในโลก?”
โดย ดร.ขจรวุฒิ อุ่นใจ
หลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

10.00 – 10.15 น.

กลุ่มคณิตศาสตร์เพื่อชีวิตและอนาคต
หัวข้อการบรรยาย “คณิตพิชิตจักรวาล”
โดย ดร.ศุภณัฐ ชัยดี
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

10.15 – 10.30 น.

กลุ่มด้านโลก ดาราศาสตร์ เอกภพและจักรวาล
หัวข้อการบรรยาย “Alien: where to find them? : ตามหาสิ่งมีชีวิตนอกโลก”
โดย ดร.เพชระ ภัทรกิจวานิช
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หัวข้อการบรรยาย “สนุกกับนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล”
โดย ดร.ศุภชัย อาวิพันธุ์
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

10.30 – 11.00 น.

ถาม – ตอบ

หมายเหตุ
กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

เข้าร่วมสัมมนาด้วยโปรแกรม ZOOM เท่านั้น

เกี่ยวกับวิทยากร:

Tag

รายการสัมนา

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

บริการของ สวทช.

สวทช. สนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้น ลดความเสี่ยงของการลงทุนวิจัยพัฒนา และเข้าใจการทาธุรกิจเทคโนโลยีดียิ่งขึ้น

การถ่ายทอดเทคโนโลยี

การเงิน ภาษี และมาตรการส่งเสริม

กลไกส่งเสริมธุรกิจ SMEs / Start-up

การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางวิทยาศาสตร์ และนิคมวิจัยของประเทศ

สอบถามบริการ สวทช.

ติดต่อ ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์
E-mail: brc@nstda.or.th
Call center: 02 564 8000