Line Track Skip to content

รักษ์โลก ผ่านสื่อโอริงามิ (Origami)

รักษ์โลก ผ่านสื่อโอริงามิ (Origami)

เวลา

13:00

- 16:30 น.

วิทยากร

ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ

รายละเอียด:

รักษ์โลก ผ่านสื่อโอริงามิ (Origami)

29 มีนาคม 2564 
เวลา 13.00 – 16.30 น.

ขออภัย ขณะนี้จำนวนผู้เข้าสมัครเต็มแล้ว

        จากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น มลภาวะทางอากาศ (Air Pollution) เช่น การฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือฝุ่น PM 2.5 มลภาวะทางน้ำ (Water Pollution) เช่น แม่น้ำ ลำคลองเน่าเหม็น มลภาวะทางแสง (Light Pollution) หรือแม้กระทั่งขยะอวกาศ (Space Junk) ล้วนแต่ส่งผลกระทบด้านลบต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์ได้ทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้ เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเหล่านี้ และเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จึงจัดให้มีกิจกรรม “รักษ์โลก ผ่านสื่อโอริงามิ (Origami)” เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้จะได้ฝึกทักษะการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมด้วยโอริงามิหรือศิลปะการพับกระดาษ

กำหนดการ

วันที่ 29 มีนาคม 2564

12.45 – 13.00 น.

เข้าระบบเพื่อเตรียมความพร้อม

13.00 – 13.40 น.

The Art & Science of Origami
โดย ดร. บัญชา ธนบุญสมบัติ
ผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่เทคโนโลยี
ศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช.

13.40 – 15.00 น.

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นผลงานการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมด้วยโอริงามิ

15.00 – 15.10 น.

พัก

15.10 – 16.00 น.

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นผลงานการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมด้วยโอริงามิ (ต่อ)

16.00 – 16.30 น.

สรุปกิจกรรมและประกาศผลรางวัล

เกี่ยวกับวิทยากร:

Tag

รายการสัมนา

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

บริการของ สวทช.

สวทช. สนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้น ลดความเสี่ยงของการลงทุนวิจัยพัฒนา และเข้าใจการทาธุรกิจเทคโนโลยีดียิ่งขึ้น

การถ่ายทอดเทคโนโลยี

การเงิน ภาษี และมาตรการส่งเสริม

กลไกส่งเสริมธุรกิจ SMEs / Start-up

การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางวิทยาศาสตร์ และนิคมวิจัยของประเทศ

สอบถามบริการ สวทช.

ติดต่อ ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์
E-mail: brc@nstda.or.th
Call center: 02 564 8000