Line Track Skip to content

นวัตกรรมอาหารและการเกษตร “ตอน การเดินทางของน้องหัวมัน”

นวัตกรรมอาหารและการเกษตร “ตอน การเดินทางของน้องหัวมัน”

เวลา

13:00

- 16:00 น.

วิทยากร

บริษัท เอสเอ็มเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

รายละเอียด:

นวัตกรรมอาหารและการเกษตร "ตอน การเดินทางของน้องหัวมัน"

29 มีนาคม 2564 
เวลา 13:00 – 16:30 น.

ขออภัย ขณะนี้จำนวนผู้เข้าสมัครเต็มแล้ว

      ชวนเด็ก ๆ มาเรียนรู้เกี่ยวกับการเดินทางของน้องหัวมัน ตั้งแต่ต้นทางการปลูก การดูแลรักษาเพื่อให้ได้หัวมันคุณภาพสูง จนถึงกระบวนการแปรรูปที่นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการผลิตแป้งจากหัวมัน ให้มีคุณสมบัติพิเศษ ซึ่งสามารถนำมาประกอบเมนูอาหารที่หลากหลายช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับ
มันสำปะหลังไทย

กำหนดการ

วันที่ 29 มีนาคม 2564

12.30 – 13.00 น.

เข้าระบบเพื่อเตรียมความพร้อม

13.00 – 14.00 น.

บรรยาย จุดเริ่มต้นการเดินทาง
เรียนรู้กระบวนการปลูก การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช และธาตุอาหารของพืชหัว
โดย วิทยากรจาก บริษัท เอสเอ็มเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

14.00 – 14.10 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.10 – 15.00 น.

กิจกรรม น้องหัวมันแปลงกาย
รู้จักกับแป้งจากพืชชนิดต่าง ๆ รอบตัว และเรียนรู้กระบวนการแปรรูปจากหัวมันสู่แป้งมัน ซึ่งถูกดัดแปลงคุณสมบัติต่าง ๆ ให้มีความพิเศษเหมาะสมกับการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ
โดย วิทยากรจาก บริษัท เอสเอ็มเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

15.00 – 15.40 น.

กิจกรรม เมนูอาหารจากแป้งน้องหัวมัน
เรียนรู้การนำแป้งจากหัวมัน มาประกอบอาหารเมนูต่าง ๆ ตามคุณสมบัติของแป้ง เช่น ความกรอบ ความเหนียว เป็นต้น
โดย วิทยากรจาก บริษัท เอสเอ็มเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

15.40 – 16.00 น.

บรรยายพิเศษ เส้นทางอาชีพนักวิทยาศาสตร์/นักวิจัย
ในอุตสาหกรรมด้านอาหารและการเกษตร
โดย วิทยากรจาก บริษัท เอสเอ็มเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

หมายเหตุ กำหนดการอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

เกี่ยวกับวิทยากร:

Tag

รายการสัมนา

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

บริการของ สวทช.

สวทช. สนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้น ลดความเสี่ยงของการลงทุนวิจัยพัฒนา และเข้าใจการทาธุรกิจเทคโนโลยีดียิ่งขึ้น

การถ่ายทอดเทคโนโลยี

การเงิน ภาษี และมาตรการส่งเสริม

กลไกส่งเสริมธุรกิจ SMEs / Start-up

การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางวิทยาศาสตร์ และนิคมวิจัยของประเทศ

สอบถามบริการ สวทช.

ติดต่อ ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์
E-mail: brc@nstda.or.th
Call center: 02 564 8000