Line Track Skip to content

กิจกรรม 3D printing: Design your own 3D plant pot

กิจกรรม 3D printing: Design your own 3D plant pot

เวลา

09:00

- 12:00 น.

วิทยากร

นางสาววสุ ทัพพะรังสี and นางสาวนฤมล สุขเกษม

รายละเอียด:

กิจกรรม 3D printing: Design your own 3D plant pot

วันที่ 27 มีนาคม 2564
09:00 – 12:00 น.

ขออภัย ขณะนี้จำนวนผู้เข้าสมัครเต็มแล้ว

        เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ (3D printing) เป็นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาการใช้งานมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว จนปัจจุบันมีการพัฒนาจนสามารถขยายการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบมากขึ้น อาทิ การสร้างที่อยู่อาศัยด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ การสร้างชิ้นส่วนอุปกรณ์ด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติในเพอร์เซเวียแรนซ์ (Perseverance) หุ่นยนต์ตระเวนสำรวจดาวอังคารที่องค์การนาซาสร้างขึ้น เป็นต้น ดังนั้นการเรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติจะเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้ผู้เรียนโดยเฉพาะเยาวชน ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของเทคโนโลยีในสังคมโลกอันจะนำไปสู่การคิดต่อยอดเพื่อบูรณาการกับความรู้ด้านอื่นได้

กำหนดการ

วันที่ 27 มีนาคม 2564

09.00 – 09.30 น.

เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สามมิติและนวัตกรรมต่างๆ ที่เกิดจากเครื่องพิมพ์สามมิติ
โดย นางสาววสุ ทัพพะรังสี
นักวิชาการ ฝ่ายวิชาการ หลักสูตร และสื่อการเรียนรู้ สวทช.

09.30 – 10.00 น.

ปัจจัยการเจริญเติบโตของพืชอวบน้ำ (Succulent Plant)
โดย นางสาวนฤมล สุขเกษม
นักวิชาการ ฝ่ายวิชาการ หลักสูตร และสื่อการเรียนรู้ สวทช.

10.00 – 11.00 น.

การออกแบบชิ้นงานสามมิติด้วยโปรแกรม Tinkercad

11.00 – 12.00 น.

ออกแบบชิ้นงานกระถางต้นไม้ และสรุปกิจกรรม

เกี่ยวกับวิทยากร:

Tag

รายการสัมนา

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

บริการของ สวทช.

สวทช. สนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้น ลดความเสี่ยงของการลงทุนวิจัยพัฒนา และเข้าใจการทาธุรกิจเทคโนโลยีดียิ่งขึ้น

การถ่ายทอดเทคโนโลยี

การเงิน ภาษี และมาตรการส่งเสริม

กลไกส่งเสริมธุรกิจ SMEs / Start-up

การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางวิทยาศาสตร์ และนิคมวิจัยของประเทศ

สอบถามบริการ สวทช.

ติดต่อ ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์
E-mail: brc@nstda.or.th
Call center: 02 564 8000