Line Track Skip to content

การเสวนา เปิดคัมภีร์ “101 เคล็ดลับนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง” บ่มเพาะตรงจุด มีกลยุทธ์โดนใจ

การเสวนา เปิดคัมภีร์ “101 เคล็ดลับนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง” บ่มเพาะตรงจุด มีกลยุทธ์โดนใจ

เวลา

09:30

- 12:00 น.

วิทยากร

ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์, อ.นิพนธ์ ศรีนฤมล, ดร.ธีรวิทย์ วิไลประสิทธิ์พร, ดร.ศิรวัจน์ อิทธิภูริพัฒน์ and คุณปริทัศน์ เทียนทอง

รายละเอียด:

การเสวนา เปิดคัมภีร์ “101 เคล็ดลับนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง” บ่มเพาะตรงจุด มีกลยุทธ์โดนใจ และเปิดตัวหนังสือ 101 เคล็ดลับนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง

26 มีนาคม 2564 
เวลา 09:30 – 12:00 น.

        โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน หรือ JSTP (Junior Science Talent Project) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีเป้าหมาย
ในการสร้างหัวรถจักรให้กับประเทศโดยส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ ได้ฝึกทักษะวิจัยกับนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งแต่ยังเยาว์วัย เพื่อก้าวสู่การเป็นนักวิจัย/
นักวิทยาศาสตร์ชั้นนำต่อไปในอนาคต

        โครงการได้จัดทำหนังสือ “101 เคล็ดลับนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง” นำเสนอตัวอย่างและวิธีการบ่มเพาะเยาวชนโดยนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง ให้ที่ประสบความสำเร็จในเส้นทางสายวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัย รวมถึงเยาวชนรุ่นต่อๆ ไปให้มีใจใฝ่รักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยยกตัวอย่างนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงที่ทุ่มเท เสียสละ ร่วมกันบ่มเพาะเยาวชน ได้เดินทางตามความฝันจนจบการศึกษาและกลับมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยต่อไป

วิดีโอบันทึกการสัมมนา

กำหนดการ

วันที่ 26 มีนาคม 2564

09.00 – 09.30 น.

ลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมงาน

09.30 – 12.00 น.

การเสวนา เปิดคัมภีร์ “101 เคล็ดลับนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง” บ่มเพาะตรงจุด มีกล ยุทธ์โดนใจ และเปิดตัวหนังสือ 101 เคล็ดลับนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง
กล่าวเปิดตัวหนังสือ โดย
ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์
ประธานโครงการ JSTP และ อดีตรองนายกรัฐมนตรี

การเสวนา เปิดคัมภีร์ “101 เคล็ดลับนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง” บ่มเพาะตรงจุด มีกลยุทธ์โดนใจ และเปิดตัวหนังสือ 101 เคล็ดลับนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง 
โดย
อ.นิพนธ์ ศรีนฤมล อดีตครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ดร.ธีรวิทย์ วิไลประสิทธิ์พร สถาบันวิทยสิริเมธี
ดร.ศิรวัจน์ อิทธิภูริพัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คุณปริทัศน์ เทียนทอง นักวิชาการอาวุโส ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์ สวทช.

เกี่ยวกับวิทยากร:

Tag

รายการสัมนา

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

บริการของ สวทช.

สวทช. สนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้น ลดความเสี่ยงของการลงทุนวิจัยพัฒนา และเข้าใจการทาธุรกิจเทคโนโลยีดียิ่งขึ้น

การถ่ายทอดเทคโนโลยี

การเงิน ภาษี และมาตรการส่งเสริม

กลไกส่งเสริมธุรกิจ SMEs / Start-up

การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางวิทยาศาสตร์ และนิคมวิจัยของประเทศ

สอบถามบริการ สวทช.

ติดต่อ ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์
E-mail: brc@nstda.or.th
Call center: 02 564 8000