Line Track Skip to content

แนวทางการกำกับดูแลและขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหาร

แนวทางการกำกับดูแลและขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหาร

รายละเอียด:

แนวทางการกำกับดูแลและขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหาร

แนวทางการกำกับดูแลและขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหาร

       ด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางด้านผลผลิตเกษตรกรรมของประเทศไทย ประกอบกับ การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมาย Thailand 4.0 ส่งผลให้การเติบโตทางด้านธุรกิจอาหารในประเทศมีความรวดเร็ว ทั้งผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ รวมถึงส่งออกต่างประเทศ ซึ่งเป็นรายได้ที่มีมูลค่าสูงของประเทศ นอกจากนั้นกลุ่มผู้ประกอบการยีงมีความหลายหลาก ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ทำให้การวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทางอาหารได้รับความสนใจ เพื่อต้องการพัฒนานวัตกรรมที่มีความทันสมัยและตอบโจทย์ความต้องการของตลาดผู้บริโภค ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์อาหารที่ดีควรคำนึงถึงกฎหมาย มาตรฐาน ที่เกี่ยวข้อง เช่น พรบ. อาหาร และกฎหมายรองต่างๆ มาตรฐานอาหารสากล เช่น CODEX และควรมีการดำเนินการภายใต้มาตรฐานการผลิตที่ดี (Good Manufacturing Practice, GMP) และมีกระบวนการประกันคุณภาพที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค        สวทช. เล็งเห็นถึงความสำคัญทางด้านกฎหมาย และมาตราฐานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย จึงได้จัดการบรรยายโดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อให้ผู้เข้าร่วม มีความเข้าใจเรื่องกฎหมายที่ควรทราบ และนำไปสู่การทดสอบและการขอรับรองผลิตภัณฑ์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม และเตรียมข้อมูลที่สำคัญให้แก่ผู้ประกอบการในการขออนุญาตต่อไป

วิดีโอบันทึกการสัมมนา

กำหนดการ

วันที่ 26 มีนาคม 2564

9:00 – 9:10 น.

กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานสัมมนาและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
โดย คุณอัณณ์สุชา พฤกษ์สุนันท์ 
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัย สวทช.

9:10 – 10:50 น.

กฎหมายที่ควรทราบและการขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร สำหรับผู้ประกอบการ
โดย คุณนฤมล ฉัตรสง่า
นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษ กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด
สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

10:50 – 11:50 น.

การเตรียมความพร้อมงานวิจัย สิ่งที่ควรทราบ เพื่อการขอรับรองผลิตภัณฑ์อาหารจากงานวิจัย

โดย คุณมาลี จิรวงศ์ศรี
ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานอาหาร
สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

11:50 – 12:00 น.

ถาม-ตอบ

เกี่ยวกับวิทยากร:

Tag

รายการสัมนา

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

บริการของ สวทช.

สวทช. สนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้น ลดความเสี่ยงของการลงทุนวิจัยพัฒนา และเข้าใจการทาธุรกิจเทคโนโลยีดียิ่งขึ้น

การถ่ายทอดเทคโนโลยี

การเงิน ภาษี และมาตรการส่งเสริม

กลไกส่งเสริมธุรกิจ SMEs / Start-up

การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางวิทยาศาสตร์ และนิคมวิจัยของประเทศ

สอบถามบริการ สวทช.

ติดต่อ ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์
E-mail: brc@nstda.or.th
Call center: 02 564 8000