Line Track Skip to content

เทคโนโลยีการออกแบบและผลิตระบบส่งกำลังเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตเรือไฟฟ้า และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

เทคโนโลยีการออกแบบและผลิตระบบส่งกำลังเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตเรือไฟฟ้า และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

รายละเอียด:

เทคโนโลยีการออกแบบและผลิตระบบส่งกำลังเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตเรือไฟฟ้า และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

เทคโนโลยีการออกแบบและผลิตระบบส่งกำลังเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตเรือไฟฟ้า และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

Powertrain Technology Design and Production for Electric Boat and Motorcycle Industries

      เทคโนโลยีการคมนาคมและการขนส่ง กำลังมุ่งไปสู่การขับเคลื่อนยานพาหนะด้วยพลังงานสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยานพาหนะไฟฟ้า จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่เทคโนโลยีการคมนาคมและการขนส่ง ทั้งผู้ผลิต ผู้ให้บริการ รวมถึงผู้ใช้ ต่างให้ความสนใจ และเป็นทิศทางที่กำลังมุ่งไป นอกจากนั้นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการคมนาคมและการขนส่ง ด้วยยานพาหนะไฟฟ้า ก็ยังเป็นโอกาสในการผลิตทั้งชิ้นส่วนที่มีมูลค่าสูงในยานพาหนะ และผู้ให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งทางบก อย่างรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า และทางน้ำอย่างเรือไฟฟ้า ที่ถูกมองเป็นโอกาสอุตสาหกรรมในประเทศไทย

        ชิ้นส่วนสำคัญในเรือไฟฟ้า และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ประกอบไปด้วย ชุดอุปกรณ์ทางกลใชการขับเคลื่อน ชุดวัสดุอุปกรณ์เชิงโครงสร้าง ชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ชุดอุปกรณ์ประจุไฟฟ้า และที่สำคัญและมีมูลค่าสูงที่สุดอย่างชุดระบบส่งกำลังไฟฟ้า (Electric Powertrain) ที่ประกอบไปด้วยชุดมอเตอร์ ระบบควบคุม และแบตเตอรี่สำหรับขับเคลื่อนยานพาหนะไฟฟ้า ในการเสวนาในครั้งนี้ จะเป็นแสดงให้เห็นถึงโอกาสในเชิงธุรกิจ และแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเรือไฟฟ้า และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความสำคัญในการออกแบบ และผลิตชุดระบบส่งกำลังไฟฟ้า (Electric Powertrain) ที่ประกอบไปด้วยการออกแบบแบตเตอรี่แพ็ก ตั้งแต่การคัดเลือกเซลล์แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน การออกแบบโครงสร้างการเชื่อมต่อจากเซลล์เป็นโมดูล และเป็นแพ็กแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน การออกแบบโครงสร้าง จุดยึดเชื่อมต่อชุดแบตเตอรี่แพ็กเข้ากับยานพาหนะไฟฟ้า การออกแบบระบบจัดการความร้อนภายในชุดแบตเตอรี่ขณะทำงาน การออกแบบระบบจัดการแบตเตอรี่ และการออกแบบระบบสื่อสาร และชุดมอเตอร์และระบบควบคุม ตั้งแต่การออกแบบเพื่อหากำลังมอเตอร์ที่ต้องการ และการออกแบบขั้นตอนการทำงานของระบบควบคุมที่สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ควบคุมภายในยานพาหนะไฟฟ้า มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาระบบส่งกำลังไฟฟ้าให้เหมาะสมกับการใช้งานในเรือไฟฟ้า และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจักรยานยนต์ไฟฟ้า

      งานเสวนาในครั้งนี้คาดหวังว่า ผู้เข้าร่วมจะได้รับมุมมองทางธุรกิจในการก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม
ยานยนต์สมัยใหม่ และชิ้นส่วนยานยนต์สมัยใหม่ และรับองค์ความรู้สำคัญในการออกแบบและผลิตชุดระบบส่งกำลังไฟฟ้าสำหรับเรือไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อนำไปต่อยอดสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ และยกระดับอุตสาหกรรมไทยต่อไป

วิดีโอบันทึกการสัมมนา

กำหนดการ

วันที่ 26 มีนาคม 2564

09.30 – 09.45 น.

กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม 

โดย นายณัฏฐวัชช์ รุ่งเสถียรธร 

ที่ปรึกษาอาวุโส ด้านพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

09.45 – 10.45 น.

เทคโนโลยีการออกแบบแบตเตอรี่แพ็ก และ เทคโนโลยีการออกแบบมอเตอร์และระบบขับเคลื่อน

โดย ดร.มานพ มาสมทบ ทีมวิจัยเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ
และ ดร.บุรินทร์ เกิดทรัพย์ ทีมวิจัยมอเตอร์และการแปลงผันกำลังงาน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

10.45 – 12.15 น.

เสวนา: เทคโนโลยีการออกแบบชุดระบบส่งกำลังเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเรือไฟฟ้า และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 

ดำเนินการเสวนาโดย นายสรวิศ วณิชอนุกูล 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายชื่อผู้ร่วมเสวนา

 1. นายวีรพลน์ เตชะผาสุขสันติ
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด
 1. นายวสันต์พรรษ ภูริณัฐภูมิ
  ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
  บริษัท จีพี มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 1. ดร.สิริกานดา นวลแสง
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
  บริษัท เบต้าเอเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด
 1. ดร.มานพ มาสมทบ
  ทีมวิจัยเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน
  ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ
 1. ดร.บุรินทร์ เกิดทรัพย์
  ทีมวิจัยมอเตอร์และการแปลงผันกำลังงาน 
  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

เกี่ยวกับวิทยากร:

Tag

รายการสัมนา

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

บริการของ สวทช.

สวทช. สนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้น ลดความเสี่ยงของการลงทุนวิจัยพัฒนา และเข้าใจการทาธุรกิจเทคโนโลยีดียิ่งขึ้น

การถ่ายทอดเทคโนโลยี

การเงิน ภาษี และมาตรการส่งเสริม

กลไกส่งเสริมธุรกิจ SMEs / Start-up

การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางวิทยาศาสตร์ และนิคมวิจัยของประเทศ

สอบถามบริการ สวทช.

ติดต่อ ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์
E-mail: brc@nstda.or.th
Call center: 02 564 8000