25 มี.ค. 62 | 26 มี.ค. 62 | 27 มี.ค. 62 | 28 มี.ค. 62

หัวข้อ

Science isn’t finished until it’s communicated (Close Session)
วันที่และเวลา วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น.
สถานที่ ห้องประชุม SSH-Auditorium บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (โครงการ JSTP) ขอเชิญชวนน้องๆ ที่มีความสนใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Science isn’t finished until it’s communicated” เพื่อสร้างให้เยาวชนได้เรียนรู้เทคนิคและเพิ่มพูนทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในเรื่องที่เข้าใจยากให้เป็นเรื่องง่าย และเข้าถึงใจผู้ฟัง

กำหนดการ
13.30 – 16.30 น.

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Science isn’t finished until it’s communicated
โดย อ.วีณา เนาวประทีป
ทูตสะเต็มและนักสื่อสารวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยวิทยากร
คุณอริญชยา ตรีคุณประภา

สรุปประเด็น


< ย้อนกลับ