25 มี.ค. 62
| 26 มี.ค. 62 | 27 มี.ค. 62 | 28 มี.ค. 62

หัวข้อ

Smart Farm: เกษตรไทยยุค 4.0
วันที่และเวลา วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 – 16.30 น.
สถานที่ ห้องประชุม CC-Auditorium อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
 

การใช้ Smart Farm กับ Thailand 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายของรัฐบาลไทยที่ใช้ในการผลักดัน เพื่อให้ประเทศไทยก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลาง แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำของรายได้หรือฐานะ และแก้ปัญหาการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน ด้วยรูปแบบการ ‘ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมเปลี่ยนจากที่แต่ก่อนเราลงมือทำมาก แต่ได้ผลตอบแทนน้อย มาเป็น ลงมือทำน้อย แต่ได้ผลตอบแทนมาก เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าไปสู่ การบริการมากขึ้น’ การเกษตรยุค 4.0 มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบจากการทำเกษตรแบบเดิม นำนวัตกรรม การบริหารจัดการพื้นที่ และ เทคโนโลยี Smart ต่างๆ เข้ามาช่วยยกระดับประสิทธิภาพในการผลิต รวมทั้งการสร้างเครือข่าย ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนให้เกิดการพัฒนาและการผลิตไปในทิศทางเดียวกัน เชื่อมโยงไปสู่การสร้างตลาดสินค้าเกษตร ผลิตสินค้าที่ตลาดต้องการ และสร้างมูลค่าเพิ่ม

ในการจัดสัมมนาครั้งนี้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้เชิญเกษตรกร ที่มีประสบการณ์ตรงในการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาประยุกต์ใช้พัฒนาสินค้าและบริการด้านการเกษตรของตนเอง ทำให้เกิดการยกระดับคุณภาพ สร้างเอกลักษณ์ของสินค้า เกิดตลาดและกลุ่มผู้บริโภค มาแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมเสวนา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและให้เกิดการนำไปใช้จริง รวมทั้งเป็นแนวทางในการพัฒนาโจทย์วิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคเกษตรต่อไป

กำหนดการ
ไฟล์สรุปการสัมมนา
13.30 – 14.00 น. ลงทะเบียน
14.00 – 14.30 น. “ไร่เพื่อนคุณ” เกษตรไร้สารพิษ
โดย นายสุระเทพ สุระสัจจะ
      ไร่เพื่อนคุณ
ไฟล์ VDO
14.30 – 15.00 น. “สวนบัวแก้ว” ทุเรียนระยอง
โดย นายสมบูรณ์ งามเสงี่ยม
      สวนบัวแก้ว
Presentation File
15.00 – 15.15 น. รับประทานอาหารว่าง
15.15 – 15.45 น. “สวนภูภูมิ” เขาค้อ สตรอเบอร์รี่เกษตรอินทรีย์
โดย พันโทกิติภูมิ เขียนนุกูล
      สวนภูภูมิ
Presentation File
15.45 – 16.15 น. “สถานีเห็ดเขาชะเมา” ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ จ.ระยอง
โดย นายชัชวาลย์ ใกล้อินทร์
      สถานีเห็ดเขาชะเมา
Presentation File
16.15 – 16.30 น. ถาม-ตอบ


< ย้อนกลับ