สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เทศบาลตำบลคำพอุงและวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม ทสม.อนุรักษ์ซากดึกดำบรรพ์ (ภูกุ้มข้าว) จัดกิจกรรม “ส่งเสริมท่องเที่ยวชุมชน ภูกุ้มข้าวงามสง่า ปทุมมาเบ่งบาน หอย 130 ล้านปี แหล่งธรณีคำพอุง” เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ณ วัดภูกุ้มข้าว ต.คำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด ภายใต้โครงการ “การพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิตปทุมมาและกระเจียวคุณภาพเพื่อการค้าในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” เพื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชุมชน และส่งเสริมปทุมมาให้เป็นพืชทางเลือก ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเพิ่มรายได้ให้ชุมชน

ภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ นิทรรศการแสดงการใช้ประโยชน์จากดอกปทุมมา แปลงสาธิตปทุมมาสายพันธุ์จากงานวิจัย การประกวดอาหารพืชถิ่นจากพืชในชุมชน เช่น กระเจียว ตูบหมูบ หมาน้อย มันฮืบ การเสวนาหัวข้อ “พืชคุณค่าในฝืนป่าภูกุ้มข้าว” ตลอดจนกิจกรรมอนุรักษ์และดูแลธรรมชาติในพื้นที่ เช่น นักสำรวจน้อย เพาะกล้าคืนป่า ขยะน่ามอง (เปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นส่วนผสมของวัสดุปูทางเดิน) เพลินชมป่าหาขุมทรัพย์ (สำรวจพันธุ์พืชในป่าและวัดค่าคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อคำนวณมูลค่าคืนสู่ชุมชน) เป็นต้น

กิจกรรมครั้งนี้ไม่เพียงประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบ one-day-tour แล้ว ยังนำร่องให้หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดอื่นๆ ได้นำกลไกและรูปแบบไปขยายผลในพื้นที่ เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนกับกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายของจังหวัด

อนึ่ง เส้นทางการท่องเที่ยวในพื้นที่คำพอุง เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง สท. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ ภายใต้โครงการ “สร้างคลังข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่นด้วยแพลตฟอร์มนวนุรักษ์สู่การยกระดับการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด” ที่ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม ทสม.อนุรักษ์ซากดึกดำบรรพ์ (ภูกุ้มข้าว) พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน  (Community – Based Tourism – CBT) บนฐานความรู้ด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่คำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งพื้นที่คำพอุงมีแหล่งโบราณคดีที่สำคัญคือ  ซากดึกดำบรรพ์หอยสองฝาน้ำจืดวงศ์ Barremian อายุราว 125-130 ล้านปี มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่ง ทั้งถ้ำภูมวย ถ้ำหินสอและผาหำหด อีกทั้งยังมีความหลากหลายของพันธุ์พืชท้องถิ่น อาทิ กระเจียว กล้วยไม้ดิน ขลู เป็นต้น

สื่อความรู้ภายในงาน
ส่งเสริมท่องเที่ยวชุมชน ภูกุ้มข้าวงามสง่า ปทุมมาเบ่งบาน หอย 130 ล้านปี แหล่งธรณีคำพอุง