สท.-ม.เกษตรศาสตร์-สนง.เกษตรฯ สุรินทร์ ลงพื้นที่ติดตามการผลิตถั่วเขียว KUML

สท.-ม.เกษตรศาสตร์-สนง.เกษตรฯ สุรินทร์ ลงพื้นที่ติดตามการผลิตถั่วเขียว KUML

เมื่อวันที่ 17–22 กุมภาพันธ์ 2567 นักวิชาการสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) สวทช. ร่วมกับ ผศ.ดร.กนกวรรณ เที่ยงธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่ติดตามและให้คำแนะนำการปลูกถั่วเขียว KUML ของเกษตรกรในอำเภอชุมพลบุรี อำเภอท่าตูมและอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ภายใต้โครงการ “การขยายผลเทคโนโลยีการผลิตถั่วเขียวคุณภาพสายพันธุ์ KUML ด้วยกลไกตลาดนำการผลิต” ซึ่งเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาได้รับการอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืชหลังนาแบบครบวงจรถั่วเขียวสายพันธุ์ KUML พร้อมทั้งได้รับเมล็ดพันธุ์ KUML#4 สำหรับฤดูกาลผลิตปี 2566/2567  เกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์ที่ได้รับเมล็ดพันธุ์ KUML#4 ประกอบด้วย เกษตรกรในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ได้แก่ กลุ่มแก้จนชุมชนยะวึก ต.ยะวึก อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ เครือข่ายผู้ผลิตข้าวอินทรีย์หอมมะลิ 105 ต.ชุมพลบุรี

เกษตรกรเฮปลูกถั่วเขียวคุณภาพ KUML รายได้ไม่ธรรมดา สวทช.-พันธมิตรหนุนปลูกครบวงจรใช้กลไก ‘ตลาดนำการผลิต’

เกษตรกรเฮปลูกถั่วเขียวคุณภาพ KUML รายได้ไม่ธรรมดา สวทช.-พันธมิตรหนุนปลูกครบวงจรใช้กลไก ‘ตลาดนำการผลิต’

เมื่อวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดศรีสะเกษ: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร (Press Tour) เพื่อเยี่ยมชมความสำเร็จโครงการการขยายผลเทคโนโลยีการผลิตถั่วเขียวคุณภาพสายพันธุ์ KUML ด้วยกลไกตลาดนำการผลิต เป็นโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ปีงบประมาณ 2566 นางสาววิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า สวทช. โดยสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) ได้สนับสนุนทุนวิจัยให้ ศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ และ รศ. ดร.ประกิจ

สท. พร้อมผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ติดตามกลุ่มผู้ปลูกถั่วเขียว KUML อำนาจเจริญ-ยโสธร-ศรีสะเกษ

สท. พร้อมผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ติดตามกลุ่มผู้ปลูกถั่วเขียว KUML อำนาจเจริญ-ยโสธร-ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 9-12 มกราคม 2567 น.ส.ณิฏฐา คุ้มโต นักวิชาการอาวุโส และนายชนะชัย แสนทวีสุข ผู้ช่วยวิจัย ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) พร้อมด้วย รศ.ดร.ประกิจ สมท่า และ ผศ.ดร.กนกวรรณ เที่ยงธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ลงพื้นที่ติดตาม ให้คำปรึกษาและวางแผนการทำงานร่วมกับกลุ่มผู้ปลูกถั่วเขียว KUML กลุ่มผลิตถั่วเขียว KUML อินทรีย์: วิสาหกิจชุมชนร่วมใจโนนค้อทุ่ง ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ กลุ่มผลิตถั่วเขียว KUML อินทรีย์: สหกรณ์เกษตรอินทรีย์เลิงนกทาเเละไทยเจริญ จำกัด ตำบลสามัคคี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร และวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์เเละข้าวอินทรีย์บ้านคำครตา

สท.-กรมส่งเสริมการเกษตรนำร่องอบรมเกษตรกรเพชรบูรณ์ปลูกถั่วเขียว KUML ตามแผนส่งเสริมขยายผลปี 67

สท.-กรมส่งเสริมการเกษตรนำร่องอบรมเกษตรกรเพชรบูรณ์ปลูกถั่วเขียว KUML ตามแผนส่งเสริมขยายผลปี 67

เมื่อวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2566 สวทช. โดยสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร กลุ่มส่งเสริมพืชน้ำมันและพืชตระกูลถั่ว สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรและสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถั่วเขียว KUML แบบครบวงจร ให้เกษตรกร 130 ราย ในอำเภอชนแดน อำเภอหล่มเก่า และอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นจังหวัดแรกตามแผนดำเนินงานส่งเสริมและขยายผลการปลูกถั่วเขียว KUML ใน 32 จังหวัด ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2567 ของกรมส่งเสริมการเกษตร เกษตรกรผู้เข้าอบรมได้รับความรู้จาก รศ.ดร.ประกิจ สมท่า และ ผช.ดร.กนกวรรณ เที่ยงธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน และได้รับไรโซเบียมและเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว KUML

สท.-เกษตรอำเภอเมืองจันทร์ ศรีสะเกษ หนุนความรู้-ขยายผลแปลงสาธิตถั่วเขียว KUML

สท.-เกษตรอำเภอเมืองจันทร์ ศรีสะเกษ หนุนความรู้-ขยายผลแปลงสาธิตถั่วเขียว KUML

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 สวทช. โดยสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษและสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืชหลังนาแบบครบวงจร ถั่วเขียวสายพันธุ์ KUML ณ หอประชุมอำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ มีเกษตรกรจากตำบลหนองใหญ่ ตำบลตาโกน และตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ รวม 139 คน เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งรับฟังข้อมูลการรับซื้อผลผลิตจากห้างหุ้นส่วนจำกัดศิริบูรณ์จงเจริญไพศาล และบริษัท เอสซีพีฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นจุดรับซื้อในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เทศบาลตำบลหนองใหญ่และองค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน ได้สนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมอบรมและจัดซื้อจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว KUML เบอร์ 4 จำนวน 525 กิโลกรัม

สวทช.-จังหวัดศรีสะเกษต่อยอดพัฒนาแกนนำผลิตถั่วเขียวคุณภาพ KUML

สวทช.-จังหวัดศรีสะเกษต่อยอดพัฒนาแกนนำผลิตถั่วเขียวคุณภาพ KUML

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 สวทช. โดยสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรม “การพัฒนาแกนนำ (Train the trainer) เทคโนโลยีการผลิตพืชหลังนาแบบครบวงจร: ถั่วเขียวพันธุ์ KUML” ให้เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอทั้ง 22 อำเภอในจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าหน้าส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลและเกษตรกร รวม 121 คน เพื่อนำความรู้และเทคโนโลยีแนะนำเกษตรกรได้ถูกต้อง ตลอดจนขยายผลการปลูกถั่วเขียวเป็นพืชหลังนาที่สามารถสร้างรายได้เสริมให้เกษตรกร นอกจากองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้รับจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว ผู้เข้าร่วมอบรมยังได้ข้อมูลด้านตลาดรับซื้อจากผู้ประกอบการเอกชน ได้แก่ บริษัท กิตติทัต จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริบูรณ์จงเจริญไพศาล และบริษัท เอสซีพีฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด นายอนุรัตน์

สวทช.-มรฏ.สุรินทร์ เดินหน้าแก้จนเกษตรกรชุมพลบุรี หนุนปลูกถั่วเขียว KUML สร้างรายได้

สวทช.-มรฏ.สุรินทร์ เดินหน้าแก้จนเกษตรกรชุมพลบุรี หนุนปลูกถั่วเขียว KUML สร้างรายได้

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 สวทช. โดยสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ จัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกถั่วเขียวสายพันธุ์ KUML แบบครบวงจร ณ โรงเรียนบ้านยะวึก (ผจงราษฎร์วิทยาคาร) ต.ยะวึก อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ภายใต้ BCG Model พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดสุรินทร์ และโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำ นำร่องในพื้นที่ตำบลยะวึกและตำบลเมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี โดยมุ่งให้ผู้มีรายได้น้อยปลูกถั่วเขียวสร้างรายได้และใช้กลไกตลาดนำการผลิตเพื่อยกระดับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อำเภอชุมพลบุรีให้เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวคุณภาพดี พร้อมเชื่อมโยงบริษัท กิตติทัต จำกัด เป็นตลาดรับซื้อ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม 46 คน อนึ่ง โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

สวทช.-มรฎ.สุรินทร์-สนง.เกษตรจังหวัดสุรินทร์ ขยายผลถั่วเขียวพันธุ์ดี KUML ขับเคลื่อน BCG ทุ่งกุลาร้องไห้

สวทช.-มรฎ.สุรินทร์-สนง.เกษตรจังหวัดสุรินทร์ ขยายผลถั่วเขียวพันธุ์ดี KUML ขับเคลื่อน BCG ทุ่งกุลาร้องไห้

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์: สวทช. โดยสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกถั่วเขียวสายพันธุ์ KUML เป็นพืชหลังนาให้กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์ เพื่อสร้างรายได้เสริมจากการขายผลผลิตเมล็ดถั่วเขียว (grain) อีกทั้งยังได้ปุ๋ยพืชสดคุณภาพสำหรับปรับปรุงบำรุงดิน ลดต้นทุนการใส่ปุ๋ยในนาข้าวและเพิ่มผลผลิตข้าวคุณภาพให้เกษตรกรอีกด้วย กิจกรรมครั้งนี้เกษตรกรได้รับความรู้เรื่อง “เทคโนโลยีการผลิตพืชหลังนาแบบครบวงจร: ถั่วเขียวพันธุ์ KUML” จาก รศ.ดร.ประกิจ สมท่า ผช.ดร.กนกวรรณ เที่ยงธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน คุณแคทลิยา เอกอุ่น นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ และคุณมนตรี สมงาม บริษัท กิตติทัต จำกัด

สท. จับมือหน่วยงานรัฐ-เอกชนอบรมผลิตถั่วเขียว KUML ด้วยกลไกตลาดนำการผลิต

สท. จับมือหน่วยงานรัฐ-เอกชนอบรมผลิตถั่วเขียว KUML ด้วยกลไกตลาดนำการผลิต

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) สวทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สำนักงานเกษตรอำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ และบริษัท ข้าวดินดี จำกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร  “เทคโนโลยีการผลิตพืชหลังนาแบบครบวงจร: ถั่วเขียวพันธุ์ KUML” ณ กลุ่มวิสาหกิจร่วมใจโนนค้อทุ่ง  ต.โพนเมืองน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ โดยมี รศ.ดร.ประกิจ สมท่า ผช.ดร.กนกวรรณ เที่ยงธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน    และคุณแคทลิยา เอกอุ่น นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ นอกจากนี้ยังมีตัวแทนจากบริษัท ข้าวดินดี จำกัด ร่วมให้ข้อมูลการรับซื้อผลผลิตคุณภาพ