เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 นายชวินทร์ ปลื้มเจริญ นักวิชาการฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) ร่วมนำเสนอข้อมูลและประสบการณ์การถ่ายทอดเทคโนโลยีชุดตรวจโรคใบด่างมันสำปะหลัง เพื่อคัดกรองโรคใบด่างมันสำปะหลังและท่อนพันธุ์มันสำปะหลังปลอดโรค ในกิจกรรม NSTDA Meets The Press หัวข้อ “ทีมวิจัยไบโอเทค สวทช. ผลิตเทคโนโลยีสู้โรคใบด่างมันสำปะหลัง” ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

“ในช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมา โรคใบด่างมันสำปะหลังได้สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลังเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกใหญ่ที่สุดในประเทศ และแพร่ระบาดไปหลายจังหวัด โดยสาเหตุเกิดจากเกษตรกรนำท่อนพันธุ์จากต่างถิ่นเข้ามาในพื้นที่และไม่ทราบว่าต้นพันธุ์ที่นำมาปลูกนั้นติดโรคใบด่าง ซึ่งชุดตรวจโรคใบด่างมันสำปะหลังที่พัฒนาโดยทีมวิจัยไบโอเทค สวทช. เป็นแบบ Strip Test เกษตรกรสามารถใช้ตรวจโรคได้ด้วยตนเองและรู้ผลได้รวดเร็วภายใน 15 นาที ชุดตรวจโรคใบด่างจะเป็นเครื่องมือที่ทำให้เกษตรกรมั่นใจว่า แปลงมันสำปะหลังของตนเองนั้นจะเป็นแปลงที่ติดโรคใบด่างหรือไม่ และหากพบว่าติดโรคใบด่างก็สามารถถอนทำลายต้นพันธุ์ทิ้ง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไปยังพื้นที่แปลงปลูกข้างเคียงลดความเสียหายได้”

สท. ได้ดำเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง พร้อมทั้งขยายผลการใช้เทคโนโลยีชุดตรวจโรคใบด่างมันสำปะหลังให้เกษตรกรในจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ และอำนาจเจริญ ซึ่งกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นอีกหนึ่งกลุ่มเกษตรกรที่ได้ร่วมอบรมการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว

“ต้องขอบคุณ สวทช. ที่มีชุดตรวจโรคใบด่างสำหรับเกษตรกร เกษตรกรได้ศึกษา หาทางป้องกันและแก้ไขได้ทันที การใช้ชุดตรวจก็ไม่ยาก”

ทั้งนี้ เกษตรกรที่สนใจชุดตรวจโรคใบด่างมันสำปะหลัง ติดต่อได้ที่ ทีมวิจัยการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีและการประยุกต์ใช้ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช. โทรศัพท์ 025646700 ต่อ 3342

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.nstda.or.th/home/news_post/pr-nstda-25092566/

สื่อความรู้ชุดตรวจโรคใบด่างมันสำปะหลัง https://www.nstda.or.th/agritec/slcmv-icg-strip-test/

สท. ร่วมแชร์การถ่ายทอดเทคโนโลยีชุดตรวจโรคใบด่างมันสำปะหลังสู่เกษตรกร