เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2566 ณ สหกรณ์การเกษตรสามชุก จำกัด จ.สุพรรณบุรี: สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอสามชุก สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ และสำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคโนโลยีการปลูกพืชหลังนาแบบครบวงจร: ถั่วเขียวพันธุ์ KUML” ให้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี รวมกว่า 80 คน โดยมี รศ.ดร.ประกิจ สมท่า และ ผศ.ดร.กนกวรรณ เที่ยงธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน เป็นวิทยากรให้ความรู้ และคุณมนตรี สมงาม ฝ่ายส่งเสริมการเพาะปลูก บริษัท กิตติทัต จำกัด ร่วมให้ข้อมูลการรับซื้อผลผลิต

กิจกรรมครั้งนี้เป็นการขยายผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกถั่วเขียว KUML ผ่านกลไกตลาดนำการผลิต ของ สท. ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย วิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านโป่งแดง ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก กลุ่มเครือข่ายในพื้นที่อำเภอสามชุก อำเภอดอนเจดีย์และอำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี รวมถึงเจ้าหน้าที่เกษตร อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เกษตรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) และเกษตรกรแกนนำ ทั้งนี้ สท./สวทช. สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว KUML เบอร์ 8 จำนวน 600 กิโลกรัม สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี สนับสนุนไรโซเบียมจำนวน 7,000 ถุง เพื่อใช้บริหารจัดการสต๊อกเมล็ดพันธุ์ชุมชนและใช้เพาะปลูกถั่วเขียวในฤดูกาลนี้ สำหรับสถานที่จัดอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสหกรณ์การเกษตรสามชุก จำกัด

อนึ่ง โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชหลังนาแบบครบวงจร: ถั่วเขียวพันธุ์ KUML ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

คลิกอ่านเพิ่มเติม ปลูก ‘ถั่วเขียว KUML’ มูลค่าที่มากกว่า ‘พืชบำรุงดิน’

สท. เสริมความรู้ หนุนกลไกตลาดนำการผลิต เพิ่มพื้นที่ปลูกถั่วเขียวพันธุ์ KUML ที่สุพรรณบุรี