เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมดาหลา เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา อ.แว้ง จ.นราธิวาส: น.ส.อดิศัย เรืองจิระชูพร นักวิเคราะห์ สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) เป็นผู้แทน สวทช. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส” ระหว่าง สวทช. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา โดยมี รศ.ดร. สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ. และนายศุภโยค ลอดิง นายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตา ร่วมลงนาม

ภายใต้บันทึกข้อตกลงดังกล่าว เป็นความร่วมมือของทั้งสามหน่วยงานในนาม “หน่วยงานความร่วมมือโครงการ Smart Municipality บูเก๊ะตา” ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตามหลักการทำงานพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวม โดยประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนาพื้นที่เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบและขยายผลสู่ตำบลอื่นๆ ต่อไป

อนึ่ง สวทช. ได้นำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนาชุมชนในพื้นที่อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส มาตั้งแต่ปี 2542 โดยยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนตำบลโละจูด อำเภอแว้ง ซึ่งเป็นชุมชนรอบพื้นที่ป่าบาลา ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าฮาลา-บาลา (อ่านเพิ่มเติม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ “ฮาลา-บาลา” )

สวทช. ผนึกความร่วมมือ มจธ.-เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา นราธิวาส พัฒนาชุมชนด้วย วทน.