สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) ได้พัฒนาความร่วมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ยกระดับการผลิตและผลิตภัณฑ์ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยดำเนินงานผ่านโครงการดังนี้

โครงการบ่มเพาะเกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกระดับเป็น Top Smart New Gen (ปี 2564) มีผู้ได้รับการสนับสนุน 20 ราย
โครงการพัฒนาศักยภาพ New Gen, Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ความร่วมมือระหว่าง สวทช. และ ธ.ก.ส. ปี 2565-2566) มีผู้ได้รับการสนับสนุน 30 ราย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
Tagged on: