เมื่อวันที่ 25-29 กันยายน 2566 สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์ 5 จังหวัดพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ (ร้อยเอ็ด สุรินทร์ มหาสารคราม ศรีสะเกษและยโสธร) และศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อพันธุ์ดีพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้” ณ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี เพื่อยกระดับเกษตรกรสู่การเป็นนวัตกรด้านการผสมเทียมโค เกษตรกรผู้เข้าร่วมอบรมได้รับทั้งความรู้และทักษะการผสมเทียมโคที่ถูกต้อง นำไปใช้พัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อให้มีคุณภาพ

สท. เติมความรู้-ฝึกทักษะเกษตรกร “เพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคเนื้อในทุ่งกุลาฯ”