เมื่อวันที่ 9-12 มกราคม 2567 น.ส.ณิฏฐา คุ้มโต นักวิชาการอาวุโส และนายชนะชัย แสนทวีสุข ผู้ช่วยวิจัย ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) พร้อมด้วย รศ.ดร.ประกิจ สมท่า และ ผศ.ดร.กนกวรรณ เที่ยงธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ลงพื้นที่ติดตาม ให้คำปรึกษาและวางแผนการทำงานร่วมกับกลุ่มผู้ปลูกถั่วเขียว KUML

  • กลุ่มผลิตถั่วเขียว KUML อินทรีย์: วิสาหกิจชุมชนร่วมใจโนนค้อทุ่ง ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
  • กลุ่มผลิตถั่วเขียว KUML อินทรีย์: สหกรณ์เกษตรอินทรีย์เลิงนกทาเเละไทยเจริญ จำกัด ตำบลสามัคคี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร และวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์เเละข้าวอินทรีย์บ้านคำครตา ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ทั้งสองกลุ่มเป็นเครือข่ายของวิสาหกิจชุมชนร่วมใจโนนค้อทุ่ง
  • กลุ่มผลิตถั่วเขียว KUML อินทรีย์: เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ตำบลผักไหม ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
  • กลุ่มผลิตถั่วเขียว KUML: เครือข่ายเกษตกรวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตหอมแดงแปลงใหญ่ บ้านเห็ดผึ้ง ตำบลหนองหมี อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีน.ส.ฐิตาภรณ์ ชาลี เกษตรอำเภอราษีไศล พร้อมด้วยนายสุรชาติ วรครุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมลงพื้นที่ด้วย
  • กลุ่มผู้ปลูกถั่วเขียว KUML: เครือข่ายเกษตรกรตำบลตาโกน ตำบลหนองใหญ่ ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายนรินทร์ อร่ามโชติ นายอำเภอเมืองจันทร์ และนายยอดเพชร เจือจันทร์ เกษตรอำเภอเมืองจันทร์ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรร่วมลงพื้นที่ด้วย
สท. พร้อมผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ติดตามกลุ่มผู้ปลูกถั่วเขียว KUML อำนาจเจริญ-ยโสธร-ศรีสะเกษ