สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) สวทช. เตรียมพร้อมเปิด AGRITEC Station สถานีเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมงานประชุมเมล็ดพันธุ์พืชแห่งเอเชียและแปซิฟิก ประจำปี 2565 (Asian Seed Congress 2022) ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 โดยจะนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ อาทิ โรงเรือนอัจฉริยะ, ไวมาก: ระบบตรวจวัดสภาวะแวดล้อมด้วยเทคโนโลยี IoT, HandySense: ระบบเกษตรแม่นยำ ฟาร์มอัจฉริยะ เทคโนโลยีด้านเมล็ดพันธุ์ จัดแสดงตัวอย่างพันธุ์พืชจากผลงานวิจัยของ สวทช. และเครือข่ายพันธมิตร อาทิ พริกพันธุ์อัคนีพิโรธ เพชรมอดินแดง เรดซันอีสาน หยกขาวมอดินแดง มะเขือเทศพันธุ์นิลมณี ชายนี่ ควีน ซัมเมอร์ซัน ซัมเมอร์เรด ข้าวโพดพันธุ์ขาวก่ำหวาน ข้าวเหนียวหวาน ฟักทองพันธุ์ PumRMUTL1/4 เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีด้านสารชีวภัณฑ์และนวัตกรรมด้านการเกษตรอื่นๆ ที่เป็นผลงานวิจัยจาก สวทช. อาทิ บิวเวอเรีย เมตาไรเซียม ไวรัสเอ็นพีวี ถุงปลูก Magik Growth เป็นต้น

งานประชุมเมล็ดพันธุ์พืชแห่งเอเชียและแปซิฟิกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีสมาชิกจากภาคธุรกิจ สมาคมและองค์กรเมล็ดพันธุ์พืชในเอเชียและแปซิฟิกเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเมล็ดพันธุ์พืช โดยในปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างวันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2565 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิค สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย กรมวิชาการเกษตร และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่ง สวทช. ตระหนักถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ที่เป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำที่สำคัญ โดยได้ดำเนินงานวิจัยในกลุ่ม Seed Cluster และทำงานร่วมกับบริษัทเมล็ดพันธุ์ สถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ กำหนดโจทย์ปัญหา ทิศทางการวิจัยและเป้าหมายของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการส่งออกเมล็ดพันธุ์ไทยและเพิ่มมูลค่าในอุตสาหกรรมต่อเนื่องโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ไทย สอดคล้องกับการขับเคลื่อนให้ประเทศเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ หรือ Seed Hub ในระดับสากล

# # #

สท. พร้อมเปิด AGRITEC Station ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุม Asian Seed Congress 2022