ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลที่ได้มาตรฐาน" จำนวน 2 รุ่น ให้กับเจ้าหน้าที่ ในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในวันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.00-16.00 น. จำนวน 2 รุ่น