หนังสือ e-book “โลกเปลี่ยน คนปรับ : รวมไทยสร้างชาติ วิถีใหม่สู่ความยั่งยืน”

📣 มาใหม่ล่าสุด หนังสือฟรี e-book 📙 “โลกเปลี่ยน คนปรับ : รวมไทยสร้างชาติ วิถีใหม่สู่ความยั่งยืน” โดย ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์

หนังสือเล่มนี้เป็นการปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหาจากหนังสือเล่มก่อน โดยขยายความหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกับเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ รวมทั้งเพิ่มเนื้อหาว่าด้วยการถอดรหัสวาระยุทธศาสตร์ชาติจากวิธีการทำงานแบบ New Normal ของรัฐบาลภายใต้แนวคิด “รวมไทยสร้างชาติ” และสะท้อนรูปธรรมในการพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืนด้วย BCG Economy Model


ดาวน์โหลด“โลกเปลี่ยน คนปรับ : รวมไทยสร้างชาติ วิถีใหม่สู่ความยั่งยืน”

 


ดาวน์โหลด e-book ภาษาอังกฤษ “The Seven Shifts”

About Author