Line Track Skip to content

เปิดแนวคิด เทรนด์อุตสาหกรรม ด้วยหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Drive Thailand’s industries by Circular Economy)

เปิดแนวคิด เทรนด์อุตสาหกรรม ด้วยหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Drive Thailand’s industries by Circular Economy)

รายละเอียด:

เทรนด์อุตสาหกรรม ด้วยหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน

เปิดแนวคิด เทรนด์อุตสาหกรรม ด้วยหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน
Drive Thailand’s industries by circular economy

           ประเทศไทยอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านจากระบบเศรษฐกิจแบบเดิมสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่เน้นคุณค่าและทำให้มนุษย์อยู่กับธรรมชาติได้อย่างสมดุล เป็นแนวทางสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจบนฐานของการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน โดยยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG สาขาเศรษฐกิจหมุนเวียนพ.ศ. 2564-2569 ที่มุ่งเน้น 2 ตัวชี้วัดสำคัญ คือ

1) การลดการใช้ทรัพยากรลง 1 ใน 3 จากปัจจุบัน
2) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่น้อยกว่า10 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

           สำหรับกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนให้สำเร็จได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม ในการดำเนินการจัดปัญหาตั้งแต่ต้นทาง คือ การปรับเปลี่ยนทัศนคติและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ผลิตและผู้บริโภคให้เข้าใจว่าขยะ/ของเสียคือ ทรัพยากรที่ยังสามารถหมุนเวียนใช้ประโยชน์ได้ หากมีการแยก จัดเก็บ หมุนเวียน และใช้ประโยชน์ จะสามารถลดปัญหาขยะพลาสติกตกค้าง ขยะพลาสติกทะเล ขยะอินทรีย์ (ขยะเกษตรและอาหาร) เศษวัสดุก่อสร้าง ขยะทั่วไป และของเสียอื่นๆ ที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อม

           ขณะที่ผู้ผลิตร่วมกับนักวิชาการทำการวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทฺธิภาพการใช้ทรัพยากรตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ โดยนำขยะหรือของเสียกลับมาใช้ใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน และสร้างตลาดเศรษฐกิจหมุนเวียนขึ้นในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม

วิดีโอบันทึกการสัมมนา

กำหนดการ 

วันที่ 25 มีนาคม 2564

ดำเนินรายการโดย : ดร.สมชาย ฉินสกลธนากร
ฝ่ายบริหารโครงการความร่วมมือวิจัยขนาดใหญ่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

13.30 – 13.40 น.

กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม 
โดย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา
ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย/อดีตปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

13.40 – 14.10 น.

ทิศทางการบริหารจัดการขยะพลาสติกครบวงจร ด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียนผ่านกลไก PPP
วิทยากร ดร.วิจารย์ สิมาฉายา
ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG  Model 
สาขาเศรษฐกิจหมุนเวียน

14.10 – 14.40 น.

เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการก่อสร้าง
วิทยากร ศ.ดร.สมนึก ตั้งเติมสิริกุล นักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2562 
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

14.40 – 15.10 น.

การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยเพื่อความยั่งยืน
วิทยากร ดร.วิกรม วัชระคุปต์  
ประธานคลัสเตอร์วัสดุก่อสร้าง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

15.10 – 15.40 น.

ธุรกิจยุคใหม่กับการลดขยะอาหารบนฐานเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน 
วิทยากร นางสาวสลิลลา สีหพันธุ์
ประธานกรรมการฝ่ายกิจการ บรรษัท โลตัส ประเทศไทย

เกี่ยวกับวิทยากร:

Tag

รายการสัมนา

/* */