Line Track Skip to content

มาตรฐานและระเบียบสำหรับหุ่นยนต์สำหรับดูแลผู้สูงอายุและเตียงอัจฉริยะสำหรับผู้ป่วย

มาตรฐานและระเบียบสำหรับหุ่นยนต์สำหรับดูแลผู้สูงอายุและเตียงอัจฉริยะสำหรับผู้ป่วย

รายละเอียด:

มาตรฐานและระเบียบสำหรับ

หุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุ
และเตียงอัจฉริยะสำหรับผู้ป่วย

มาตรฐานและระเบียบสำหรับหุ่นยนต์สำหรับดูแลผู้สูงอายุและเตียงอัจฉริยะสำหรับผู้ป่วย

Robots and Smart Bed for Aging care : Standard and Regulations  

        ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์แล้วในปี พ.ศ.2564  ภาครัฐได้กำหนดให้สังคมสูงอายุเป็นวาระแห่งชาติ และได้วางแผนเพื่อการเตรียมพร้อมในการรับมือ ด้วยนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมทุนวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อผลักดันการสร้างอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการในประเทศไทย ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์โดยคนไทยสู่ตลาดมากขึ้น เป็นการลดการนำเข้า เปิดโอกาสให้ประชาชนคนไทยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการรักษาที่สูงได้ ลดความเหลือมล้ำทางสังคมและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ

        ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีที่ออกมาเพื่อตอบสนองต่อสังคมผู้สูงอายุ ได้แก่ หุ่นยนต์สำหรับดูแลผู้สูงอายุ และเตียงอัจฉริยะสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกควบคุมด้วยระบบตรวจสอบมาตรฐานประสิทธิภาพและความปลอดภัย ผู้ประกอบการและนักวิจัยจึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการควบคุม แนวทางปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ การขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์และการจัดเตรียมเอกสารเพื่อการขึ้นทะเบียนในประเทศไทย และวิธีการทดสอบมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดมาตรฐานที่สำคัญของเครื่องมือแพทย์

        สัมมนานี้จึงจะมุ่งเน้นที่อุปกรณ์หุ่นยนต์ทางการแพทย์ให้ภาพในองค์รวมอย่างย่อเพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นให้ผู้ประกอบการ นักวิจัย  นักออกแบบอุปกรณ์อำนวยความสะดวกได้รับทราบข้อมูลและหลักการการทดสอบเพื่อให้ได้มาตรฐาน เพื่อเป็นการรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค จะเป็นการช่วยผลักดันให้เกิดอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในประเทศสามารถสร้างความเข้มแข็งด้านสวัสดิการการบริการผู้สูงอายุและผู้พิการและสร้างเศรษฐกิจให้ประเทศได้   

วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการยื่นขอขึ้นทะเบียนการเป็นผู้ผลิต ผู้จำหน่ายเครื่องมือแพทย์
2) เพื่อการเรียนรู้หลักการทดสอบตามมาตรฐานที่สำคัญในการดำเนินการทำมาตรฐานให้ผลิตภัณฑ์สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค
3) เพื่อการประชาสัมพันธ์แนวทางการขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทย เป็นการส่งเสริมการตลาดของภาครัฐ
4) เพื่อเปิดโอกาสให้คำปรึกษากาผู้ประกอบการที่กำลังจะทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์

กลุ่มเป้าหมายที่ควรเข้าร่วมกิจกรรม
1) ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมผลิตเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
2) ผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ต้องการขยายสายการผลิตเป็นเครื่องมือแพทย์ประเภท 1 ความเสี่ยงต่ำ
3) นักวิจัยหรือนักพัฒนาที่ต้องการต่อยอดผลงานอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสู่พาณิชย์

วิดีโอบันทึกการสัมมนา

กำหนดการ

วันที่ 26 มีนาคม 2564

09.00-09.35 น.

ระเบียบการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

โดย คุณธเนศ วิริยะเมธานนท์
วิศวกรชีวการแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

09.40-10.20 น.

มาตรฐานสำหรับหุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุ 

โดย ดร.ไกรสร อัญชลีวรพันธุ์
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)

10.25-11.05 น.

มาตรฐานสำหรับเตียงอัจฉริยะสำหรับผู้สูงอายุ

โดย คุณเรืองฤทธิ์ หนิแหนะ
วิศวกรอาวุโส ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)

11.10-11.40 น.

การทดสอบ Software Validation IEC 62304

โดย ดร.พนิตา เมนะเนตร
ผู้จัดการห้องปฏิบัติการทดสอบซอฟต์แวร์ (SQUAT)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 (NECTEC)

เกี่ยวกับวิทยากร:

Tag

รายการสัมนา

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

บริการของ สวทช.

สวทช. สนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้น ลดความเสี่ยงของการลงทุนวิจัยพัฒนา และเข้าใจการทาธุรกิจเทคโนโลยีดียิ่งขึ้น

การถ่ายทอดเทคโนโลยี

การเงิน ภาษี และมาตรการส่งเสริม

กลไกส่งเสริมธุรกิจ SMEs / Start-up

การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางวิทยาศาสตร์ และนิคมวิจัยของประเทศ

สอบถามบริการ สวทช.

ติดต่อ ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์
E-mail: brc@nstda.or.th
Call center: 02 564 8000