ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทย

*ระยะเวลาดำเนินการ จะเริ่มต้นตั้งแต่เอกสารประกอบการพิจารณาถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ และคณะอนุกรรมการฯ / คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเสร็จ

กรณีหากพบผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือมีปัญหาการใช้งานที่ไม่สามารถยอมรับได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ระบุไว้ ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น จะถูกเพิกถอนจากทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย และเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย โดยผู้ซื้อจะได้รับการปกป้องจากข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา