บัญชีนวัตกรรมไทย

       เป็นมาตรการส่งเสริมและผลักดันงานวิจัย ไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และเป็นการกระตุ้นผู้ประกอบการไทยให้หันมาผลิตผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นนวัตกรรมซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงกว่าแบบดั้งเดิม อันจะช่วยปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมที่อาศัยแรงงานและทรัพยากรเข้มข้นสู่อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ ทำให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางและส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรของรัฐอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 •  ประกาศคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย พ.ศ. 2564 (รายละเอียดคลิก)
 • ประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ และ บริการนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย พ.ศ. 2566
  (รายละเอียดคลิก) (อัตราค่าธรรมเนียมบริการต่างๆ) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป
 • ชมวิดีโอแนวทางการเข้าสู่บัญชีนวัตกรรมไทย พลังวิทย์ฯ คิดเพื่อคนไทย สวทช.

 • ผลงานที่ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย แยกตามหมวดหมู่ (ณ วันที่ 31 พ.ค. 2567) 

มติ ครม./ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

 • มติ ครม. วันที่ 22 กันยายน 2558 มอบหมายหน่วยงานจัดทำบัญชีนวัตกรรมไทย (รายละเอียดคลิก)

 • มติ ครม. วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 การให้สิทธิพิเศษแก่ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่อยู่ในบัญชี
  นวัตกรรมไทย (รายละเอียดคลิก)

 • ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่อยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทย
  (รายละเอียดคลิก)

ข้อมูล/ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงบประมาณ

ข้อมูล/ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกรมบัญชีกลาง

 • เว็บไซต์ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (รายละเอียดคลิก)

 • เว็บไซต์ระบบการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ (รายละเอียดคลิก)

 • กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ.2560 
  (รายละเอียดคลิก)

 • แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย (13/03/2562) (รายละเอียดคลิก)

 • ข้อหารือการจัดซื้อจัดจ้างตามบัญชีนวัตกรรมไทย (12/11/2563) (รายละเอียดคลิก)

 • ข้อหารือการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างในบัญชีนวัตกรรมไทย (08/06/2561) (รายละเอียดคลิก)