สิทธิประโยชน์

  หมายเหตุ

            1. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมี

กฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ สามารถจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ขายหรือ

ผู้ให้บริการที่มีรายชื่อตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดย วิธีเฉพาะเจาะจง (กรณีมีผู้ขายหรือผู้ให้บริการเพียงรายเดียว) และวิธี

คัดเลือก (กรณีมีผู้ขายหรือผู้ให้บริการตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป)

            2. หากผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ประกาศขึ้นทะเบียนฯ แล้ว มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือมีปัญหาการ

ใช้งานที่ไม่สามารถยอมรับได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ระบุไว้ ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น จะถูกเพิกถอนจากบัญชี

นวัตกรรมไทย และผู้ขายต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย โดยผู้ซื้อจะได้รับการปกป้อง จากข้อพิพาทด้านทรัพย์สิน

ทางปัญญา   

            3. หากผลิตภัณฑ์หรือบริการ ที่ประกาศขึ้นทะเบียนฯ แล้ว และเจ้าของผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าวต้องการ

เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล จะต้องยื่นแบบคำขอแก้ไขข้อมูลผลงานต่อ สวทช. เพื่อพิจารณาทบทวนคุณสมบัติของ

ผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าว และแจ้งผลการพิจารณาต่อสำนักงบประมาณต่อไป