แบบคำขอขึ้นทะเบียน

แบบคำขอ/การส่งเอกสาร 

 

        1.แบบคำขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยpdf | word ]

 

        2.แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผลงานที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย [ pdf | word ]

 

        3.ใบนำส่งและตรวจสอบรายการเอกสารผลงาน [excel]
         (เพื่อใช้ในการประเมินและตรวจสอบความครบถ้วนสอดคล้องหลักเกณฑ์ของแบบคำขอแต่ละประเภท)

 

 

การเตรียมแบบคำขอและข้อมูลประกอบ


ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการกรอกเอกสาร

 

      1. ตรวจสอบเอกสารตาม หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย (รายละเอียดคลิก)


      2. ค้นหาข้อมูลรหัสสินค้า หรือบริการ (รหัสUNSPSC) (รายละเอียดคลิก)

 

ช่องทางและวิธีการนำส่งเอกสาร

     1.  จัดเตรียมและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ได้แก่ ใบนำส่งฯ แบบคำขอฯ และเอกสารแนบประกอบการพิจารณา

   
     2.  นำส่งเอกสารทางอีเมล ipd-ins@nstda.or.th    >>นำเรียน ผอ. สวทช.<< 
          รูปแบบไฟล์เอกสาร ขนาดอีเมลไม่เกิน 30 MB ต่ออีเมล 
         (คำแนะนำ : ควรใช้ระบบฝากไฟล์ และระบุแจ้งลิ้งค์ดาวน์โหลด)
 

        

     3.  ระบุข้อมูลผู้นำส่งในอีเมล ได้แก่ ชื่อและนามสกุล ชื่อบริษัท/หน่วยงาน และเบอร์โทรศัพท์/มือถือ
         (คำแนะนำ : ควรเป็นบุคคลเดียวกันกับหัวข้อ “ผู้ช่วยติดต่อ/ประสานงาน” ของแบบคำขอ)

 


รายการตรวจสอบ (Checklists) ประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมฯ

 

1. เกี่ยวกับเกณฑ์ข้อที่ 1

1.1 เอกสารหลักฐานที่แสดงการวิจัยพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับผลงาน (บังคับ)
เช่น รายงานผลการศึกษา/การวิจัยฉบับสมบูรณ์ หรือ เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการของหน่วยงานผู้วิจัย เป็นต้น 

     กรณีผลงานกลุ่มยา ต้องแสดงเอกสารการวิจัยพัฒนาสูตรตำรับ และ/หรือ การศึกษาวิจัยความเท่าเทียมกับยาต้นแบบ อาทิ รายงานการศึกษาชีวสมมูล (BE : Bioequivalence), รายงานการขอยกเว้นการศึกษาชีวสม มูลในมนุษย์แบบ BCS Class I) และรายงานการขอยกเว้นการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์ตามหลักการ Dose Proportionality เทียบกับความแรงที่ทำ BE เพื่อประกอบการพิจารณา

1.2 เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการใช้ผลการวิจัยพัฒนา  และสามารถเชื่อมโยงการวิจัยหรือพัฒนาด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีนัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับผลงานนวัตกรรม (ถ้ามี)
เช่น สัญญาได้รับทุนอุดหนุน/ร่วมวิจัย/จ้างวิจัย/จ้างที่ปรึกษา, หนังสืออนุญาตให้ใช้สิทธิ์, สัญญารับถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นต้น

1.3 เอกสารการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) ที่เกี่ยวข้องกับผลงานนวัตกรรม (ถ้ามี)
ทั้งนี้จะต้องระบุอ้างอิงข้อมูลการใช้ข้อถือสิทธิ และ/หรือเนื้อหาส่วนสาระสำคัญส่วนหนึ่งส่วนใดที่ปรากฎในรายละเอียดของเอกสารทรัพย์สินทางปัญญาให้ชัดเจน เช่น สิทธิบัตร, อนุสิทธิบัตร, สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์, ลิขสิทธิ์,ความลับทางการค้า พร้อมเอกสารแบบคำขอทรัพย์สินทางปัญญาและรายละเอียดการประดิษฐ์ เพื่อประกอบการพิจารณา

 

2. เกี่ยวกับเกณฑ์ข้อที่ 2

2.1 สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล พร้อมวัตถุประสงค์ (บังคับ)
(อายุ ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ยื่นคำขอฯ / กรณีผู้ลงนามไม่ได้มีอำนาจตามหนังสือรับรอง โปรดแนบหนังสือมอบอำนาจ)

2.2 สำเนาทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5 หรือ บมจ.6) (บังคับ)
(อายุ ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ยื่นคำขอฯ)

2.3 สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2) (บังคับ)
(อายุ ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ยื่นคำขอฯ)

2.4 สำเนาเอกสาร/กฎหมาย แสดงการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ และแสดงว่าเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจ สามารถทำการผลิต จำหน่าย และให้บริการหลังการขาย (บังคับ)
(กรณีหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เป็นหน่วยงานที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย)

 

3. เกี่ยวกับเกณฑ์ข้อที่ 3

3.1 เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการได้รับอนุญาตตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย (ถ้ามี)
เช่น ใบทะเบียน (Register) ใบอนุญาต (License) ใบรับรอง (Certificate) การผ่านมาตรฐานบังคับ หรือการผ่านกฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับจากหน่วยงานที่กำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและ/หรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการ(ผลงานนวัตกรรม) รวมถึงใบรับรอง (Certificate) การผ่านมาตรฐานสมัครใจ มาตรฐานเทียบเคียง

3.2 เอกสารหลักฐานการมอบหมายให้เป็นผู้ผลิต หรือแต่งตั้งผู้แทนจำหน่าย พร้อมเอกสารสำคัญ (บังคับ)
เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน, ใบอนุญาตผลิตสินค้า เป็นต้น ให้สอดคล้องครบถ้วนตามข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3.3 เอกสารหลักฐานที่แสดงกรณีเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนฯ มีความจำเป็นต้องนำองค์ความรู้ที่พัฒนาขึ้นโดยคนไทยไปจ้างผลิตในต่างประเทศ (ถ้ามี)
และคำอธิบายชี้แจงเหตุผลความจำเป็น ได้แก่ เอกสารข้อตกลงการว่าจ้างหน่วยงานในต่างประเทศทำการผลิตผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นผลมาจากองค์ความรู้ที่พัฒนาขึ้นโดยคนไทย เพื่อประกอบการพิจารณา

 

4. เกี่ยวกับเกณฑ์ข้อที่ 4

4.1 เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการผ่านการวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมถึงต้องผ่านการทดสอบความปลอดภัยในการใช้งานและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากหน่วยงานวิเคราะห์ทดสอบที่เชื่อถือได้ (บังคับ)
เช่น รายงานผลการวิเคราะห์ทดสอบ (Testing Report) ที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับข้อเคลมต่างๆ ที่ระบุไว้ในคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ของผลงานที่ยื่นขอขึ้นนทะเบียนฯ หรือ เอกสารระบบคุณภาพในขั้นตอนวิจัยพัฒนาซอฟต์แวร์ เป็นต้น

 

5. เกี่ยวกับส่วนสำคัญอื่นๆ

5.1 รูปภาพผลิตภัณฑ์และบริการที่พร้อมจำหน่าย ซึ่งเป็นผลงานนวัตกรรมที่จะขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย จัดทำเป็นไฟล์ .JPG/.PDF แนบมาพร้อมกัน (บังคับ)

5.2 เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการจำหน่ายเชิงพาณิชย์ ให้กับหน่วยงานภาครัฐครั้งแรก และย้อนหลัง 2 ครั้งล่าสุด (ถ้ามี)
เช่น สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง และ/หรือ ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เป็นต้น

5.3 เอกสารหลักฐานใบรับรอง MiT (Made in Thailand) โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

5.4 ข้อมูลประกอบอื่นๆ ได้แก่
     5.4.1) เอกสารแสดงการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์หรือบริการ ทั้งข้อมูลคุณสมบัติทั่วไป คุณลักษณะเฉพาะ และราคาต่อหน่วย กับสินค้าที่มีการจำหน่ายในประเทศ/ต่างประเทศ (บังคับ)
     5.4.2) เอกสารคู่มือการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ (ผลงานนวัตกรรม) (บังคับ)
     5.4.3) แบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง หรือการผลิตผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี) เช่น เครื่องจักร, ยานพาหนะ, ระบบผลิตต่างๆ เป็นต้น โดยมีผู้ลงลายมือชื่อรับรอง พร้อมแบบสำเนาในประกอบวิชาชีพควบคุม
     5.4.4) เอกสารกำกับสินค้า หรือ แผ่นพับสำหรับโฆษณา (Brochure) หรือ บัญชีรายการ/ราคา (Catalogue) หรือ รางวัล เป็นต้น (ถ้ามี)