นิยามนวัตกรรมไทย

                “นวัตกรรมไทย”  หมายถึง ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ที่พัฒนาขึ้นจากกระบวนการวิจัยพัฒนา

หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการเดิมด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย โดยคนไทย

มีส่วนร่วม ซึ่งอาจเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีความคล้ายคลึงกับสิ่งที่มีอยู่แล้วก็ได้ ทั้งนี้นวัตกรรมไทย

ต้องผ่านการทดสอบและรับรองโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้ มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ และบริเวณใกล้เคียง

                  อนึ่ง นวัตกรรมไทยในที่นี้ ไม่จำเป็นต้องพัฒนาขึ้นในประเทศทั้งหมด อาจซื้อหรือนำเข้าบางส่วน

มาจากต่างประเทศก็ได้           ที่มา
: มติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558


กรอบและแนวทางการจัดทำบัญชีนวัตกรรมไทย

                       วัตถุประสงค์ การจัดทำบัญชีรายการสินค้าหรือบริการนวัตกรรมไทย เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมใน

การนำผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมไทยใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ

และส่งเสริมผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของไทยให้สามารถผลิตสู่เชิงพาณิชย์ และมีมาตรฐานเทียบเคียง

ที่เชื่อถือได้ รวมทั้งทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ และรุกตลาดในภูมิภาค


                  การจัดทำบัญชีนวัตกรรมไทย
ให้หน่วยงานที่พัฒนาผลงานนวัตกรรมยื่นเสนอผลงานพร้อม

เอกสารรับรองนิติบุคคลไทยความเป็นนวัตกรรม และมาตรฐาน เพื่อสู่กระบวนการตรวจสอบและพิจารณา

ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด