หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย

     บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือหน่วยงานภาครัฐประสงค์จะขอขึ้นทะเบียบนบัญชีนวัตกรรมไทยสำหรับ

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ต้องเป็นผู้มีสิทธิใช้ทรัพย์สินทางปัญญาหรือมีสิทธิในการใช้ผลงานการวิจัยและพัฒนาที่ก่อให้เกิด

ผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าว เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์

      1.ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ขอขึ้นทะเบียน

     ต้องเป็นผลมาจากการวิจัยหรือการพัฒนา อย่างมีนัยสำคัญโดยสถาบันวิจัยไทย สถาบันการศึกษาของไทย               หรือภาคเอกชนไทย

      2.เจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน

     ต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และมีผู้ถือหุ้นเป็นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 51           หรือองค์กรภาครัฐที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการผลิตและจำหน่าย

      3.ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ขอขึ้นทะเบียน

     ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานบังคับของ ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ (ถ้ามี) รวมทั้งผ่านการตรวจสอบจากสถาบัน       ที่น่าเชื่อถือ

      4.ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ขอขึ้นทะเบียน

     ต้องผ่านการทดสอบคุณภาพตามที่ระบุใน เอกสารกำกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ รวมถึงต้องผ่านการทดสอบความ         ปลอดภัยในการใช้งานและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากหน่วยงานวิเคราะห์ทดสอบที่เชื่อถือได้

รายละเอียดหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทย-ผลิตภัณฑ์กลุ่มยา (รายละเอียดคลิก)