สวทช. จัดอบรมครู รูปแบบออนไลน์ หลักสูตร “สนุกคิดพิชิตยานยนต์ล้อเดียว” เพื่อนำไปใช้ในชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษา วันที่ 25 มกราคม 2564 ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย

สวทช. จัดอบรมครู รูปแบบออนไลน์ หลักสูตร “สนุกคิดพิชิตยานยนต์ล้อเดียว” เพื่อนำไปใช้ในชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษา วันที่ 25 มกราคม 2564 ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดอบรมครู รูปแบบออนไลน์ หลักสูตร “สนุกคิดพิชิตยานยนต์ล้อเดียว” เพื่อนำไปใช้ในชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษา ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 08.30 – 15.30 น. โดยมี ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. (สายงานพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรมแก่ครูผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 35 คน กิจกรรมการอบรมประกอบด้วย

กิจกรรมฝึกปฏิบัติการ สนุกคิดพิชิตยานยนต์ล้อเดียว : ออกแบบการเรียนรู้โดยใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ กระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ผนวกกับแนวคิด ในการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมหรือโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab : FabLab) ในรูปแบบต่างๆ ที่ฝึกทักษะ การเรียนรู้ ทดลอง และ ลงมือสร้างชิ้นงานอันจะนำไปสู่ การสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชน เกิดการพัฒนานวัตกรรมได้ต่อไปในอนาคต วิทยากรโดย ดร. ปิติวุฒญ์ ธีรกิตติกุล อาจารย์ประจำสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (นักเรียนทุนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน JSTP, สวทช. รุ่นที่ 1)

            

         


การบรรยาย การใช้เครื่องมือจากโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นนวัตกร : เบื้องหลังกว่าจะมาเป็น ยานยนต์ล้อเดียว : การออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์ล้อเดียว ด้วยโปรแกรม 123D Design และนำแบบที่ได้มาสร้างชิ้นงานด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ และเครื่องตัดเลเซอร์ วิทยากรโดย นายปริญญา ผ่องสุภา วิศวกรโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (FabLab) ฝ่ายบริหารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. และ นายเอกกวิณ นิธิพันธวงศ์ วิศวกรด้านการศึกษา บริษัท ออเดเชียส เอ็ดดูเคชันนั่ล เทคโนโลยีจำกัด

        


การบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน “การนำกิจกรรมขยายผลสู่ชั้นเรียน” : จากกิจกรรมสนุกคิดพิชิตยานยนต์ล้อเดียว และ การใช้เครื่องมือจากโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม สู่แนวทางการนำไปประยุกต์ใช้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากอาจารย์ผู้นำกิจกรรมไปใช้ในสถานศึกษา รวมถึงชี้แจงแนวทางการขยายผลสื่อการเรียนรู้ ที่ผู้เข้ารับการอบรมได้รับจาก สวทช. เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ได้จริงในชั้นเรียน วิทยากรโดย อาจารย์มานะ อินทรสว่าง ครูแกนนำ FabLab โรงเรียนศึกษานารี และ นางสาวพิรุณรัตน์ ปุณยลิขิต นักวิชาการอาวุโส ฝ่ายวิชาการ หลักสูตร และสื่อการเรียนรู้ สวทช.

             

        


วิดีโอสอนการใช้
 Program Autodesk 123D Design ออกแบบ “ก้านถ่วงมวล” ยานยนต์ล้อเดียว โดย นายปริญญา ผ่องสุภา วิศวกรโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (FabLab) ฝ่ายบริหารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. 

                                   

Post Views: 102