การอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์ หลักสูตร “สนุกคิดพิชิตยานยนต์ล้อเดียว”

   ขอเชิญครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์ หลักสูตร “สนุกคิดพิชิตยานยนต์ล้อเดียว” เพื่อนำไปใช้ในชั้นเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ในวันที่ 25 มกราคม 2564

                    ตามที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดำเนินงานโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการจากคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 โดยสถานศึกษาของท่านอยู่ในโครงการฯ และได้รับเครื่องมือและอุปกรณ์โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรมฯ (Fabrication Lab) ด้วย ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

                    ในการนี้ สวทช. กำหนดจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์ หลักสูตร “สนุกคิดพิชิตยานยนต์ล้อเดียว” เพื่อนำไปใช้ในชั้นเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ในวันที่ 25 มกราคม 2564 สำหรับครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย จำนวน ๓๒ คน โดยมีกำหนดการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมฯ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ https://www.nstda.or.th/fablab  ทั้งนี้ สวทช. จะสนับสนุนชุดอุปกรณ์กิจกรรมประกอบการอบรม
 

เงื่อนไขการสมัคร:

1. โครงการฯ รับจำนวน 32 คนแรกตามลำดับการสมัครและจะพิจารณาคัดเลือกจากการกรอกข้อมูลได้ครบถ้วนสมบูรณ์ รายชื่อลำดับถัดไปจำนวน 10 ท่านจะอยู่ในรายชื่อสำรองหากมีผู้สละสิทธิ์ จำกัดสิทธิ์ในการสมัครเฉพาะโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการ FabLab และโครงการฯ จะพิจารณาจากคำตอบในแบบฟอร์มการสมัครนี้ด้วย โดยการคัดเลือกตัดสินผู้เข้ารับการอบรมของ สวทช. ถือเป็นที่สิ้นสุด

2. ผู้สมัครที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมอบรม ต้องยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมการอบรมภายในวันและเวลาที่กำหนด หากท่านไม่ติดต่อกลับถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการอบรม

3. ท่านที่ได้รับการคัดเลือกและมีรายชื่อประกาศขึ้นหน้าเว็บไซต์แล้วนั้น หากท่านไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ ท่านต้องแจ้งให้โครงการฯ ทราบล่วงหน้า ก่อนการอบรมภายใน 5 วันทำการ มิฉะนั้นทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมอบรมในครั้งต่อไป

4. การอบรมเป็นการพัฒนาศักยภาพให้กับครูผู้เข้ารับการอบรม ในตอนท้ายของการอบรม ขอความกรุณาผู้เข้าอบรมสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรม และข้อคิดเห็นต่างๆ ส่งกลับมาที่ sukasem@nstda.or.th เพื่อยืนยันการจัดส่งเกียรติบัตรกลับไปให้ท่าน

หมายเหตุ: – สวทช. สนับสนุนค่าอุปกรณ์กิจกรรมประกอบการอบรม โดยจะจัดส่งไปให้ท่านตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในระบบ
               – ปิดรับสมัคร 14 มกราคม 2564 เวลา 16.00 น.

 หนังสือเชิญเข้ารับการอบรม  แบบมีรายชื่อโรงเรียนแจ้งท้าย คลิกที่นี่ l  แบบเรียนผู้อำนวยการโรงเรียน โดยเรียงลำดับโรงเรียน คลิกที่นี่

 กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์ คลิกที่นี่

Post Views: 97