ขอความร่วมมือสถานศึกษาในโครงการฯ ตอบแบบสอบถามความต้องการฝึกอบรม

ขอความร่วมมือสถานศึกษาในโครงการฯ ตอบแบบสอบถามความต้องการฝึกอบรม
(เปิดรับคำตอบระหว่างวันที่ 4 – 13 พฤศจิกายน 2563)

ด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายวิชาการ หลักสูตร และสื่อการเรียนรู้ ได้จัดทำแบบสอบถามความต้องการฝึกอบรมโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อสำรวจความความคิดเห็นและความสนใจเข้ารับการอบรมจากโครงการฯ เพื่อนำผลการสำรวจดังกล่าวมาจัดการอบรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความต้องการของครูแกนนำจากสถานศึกษาในโครงการฯ

ในการนี้ สวทช. จึงขอความร่วมมือจากสถานศึกษาในโครงการฯ 150 แห่ง จำนวนไม่เกิน 2 ท่านต่อสถานศึกษา ซึ่งเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการฯ ตอบแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ทาง URL : https://forms.gle/4dDetkKyxDokkfdG8 หรือสแกนผ่าน QR Code ด้านล่าง ระหว่างวันที่ 4 – 13 พฤศจิกายน 2563 เพื่อนำผลสำรวจดังกล่าวมาจัดอบรมให้สอดคล้องกับความต้องการ


ดาวน์โหลดหนังสือขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความต้องการฝึกอบรม   คลิกที่นี่


ตอบแบบสอบถาม ผ่านระบบออนไลน์ทาง URL : https://forms.gle/4dDetkKyxDokkfdG8 หรือสแกนผ่าน QR Code
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คุณศุกเกษม อ่อนพูล / คุณนฤมล สุขเกษม
โทรศัพท์หมายเลข 02 529 7100 ต่อ 77224 (ศุกเกษม) / 77228 (นฤมล)
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : sukasem@nstda.or.th / naruemon.sukkasame@nstda.or.th

Post Views: 97