แบ่งเป็น
       รุ่นที่ 1 ในวันพุธที่ 26 และวันศุกร์ ที่  28 สิงหาคม 2563
       รุ่นที่ 2 ในวันอังคาร 1 และวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563

วัตถุประสงค์การอบรม 

  1. นำเสนอแนวทางการพัฒนากิจกรรม STEM นำไปบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนรายวิชาตามหลักสูตร รวมถึงการสร้างนวัตกรรมต่างๆ จากทักษะเชิงวิศวกรรม
    โดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์จาก ห้อง FabLab 
  2. แลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ การพัฒนาห้อง FabLab จากครูแกนนำในโครงการฯ และรับฟังการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับรายวิชา 
  3. ฝึกปฏิบัติการ การออกแบบชิ้นงานสามมิติด้วยโปรแกรม Autodesk 123D Design และแก้ไขโจทย์โมเดลสามมิติพร้อมวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยของการสร้างชิ้นงานได้ 

 วิทยากร

  1. รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และผู้แทนมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงในโครงการฯ  
  2. คุณปริญญา ผ่องสุภา วิศวกร โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (FabLab) บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช.  
  3. คุณธนวัฒน์ ตั้งเขื่อนขันธ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซิงค์ อินโนเวชั่น จำกัด  
  4. อาจารย์พิชิต คำบุรี ครูแกนนำ FabLab โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
  5. อาจารย์มานะ อินทรสว่าง ครูแกนนำ FabLab โรงเรียนศึกษานารี 

หนังสือเชิญครูแกนนำ FabLab เข้ารับการอบรมในรูปแบบออนไลน์ ดูลำดับที่ของสถานศึกษาในเอกสารแจ้งท้าย คลิกที่นี่

หนังสือเชิญสถานศึกษา ลำดับที่ 001-075 คลิกที่นี่

หนังสือเชิญสถานศึกษา ลำดับที่ 076-150 คลิกที่นี่

สำหรับครูแกนนำ FabLab ลงทะเบียน คลิกที่นี่ (สถานศึกษาละ 2 ท่านเท่านั้น) 

ดูรายชื่อสถานศึกษาของท่าน ว่าอบรมรุ่นที่ 1 หรือ 2 คลิกที่นี่

กำหนดการ คลิกที่นี่

โปสเตอร์กิจกรรม คลิกที่นี่

Post Views: 97