แจ้งกำหนดการประกวดทักษะการพัฒนาต้นแบบทางวิศวกรรมระดับประเทศ (FabLab Thailand Student Design and Engineering Project Competition 2020) รอบที่ 2 การนำเสนอผลงาน (รูปแบบออนไลน์)

เรื่อง แจ้งกำหนดการประกวดทักษะการพัฒนาต้นแบบทางวิศวกรรมระดับประเทศ (FabLab Thailand Student Design and Engineering Project Competition 2020) รอบที่ 2 การนำเสนอผลงาน (รูปแบบออนไลน์)

 

ตามที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) แจ้งเลื่อนกำหนดการประกวดทักษะการพัฒนาต้นแบบทางวิศวกรรมระดับประเทศ (FabLab Thailand Student Design and Engineering Project Competition 2020) ตอน “ประลองความคิด ประดิษฐ์นวัตกรรม เพื่อชุมชน” รอบที่ 2 การนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์จากแนวคิดสู่ชิ้นงานต้นแบบ แล้ว นั้น

ในการนี้ สวทช. ขอแจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมการประกวดทักษะการพัฒนาต้นแบบทางวิศวกรรมระดับประเทศ (FabLab Thailand Student Design and Engineering Project Competition 2020) ตอน “ประลองความคิด ประดิษฐ์นวัตกรรม เพื่อชุมชน” รอบที่ 2 การนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์จากแนวคิดสู่ชิ้นงานต้นแบบ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom ในวันที่ 20 22 และ 24 กรกฎาคม 2563 ตามแต่ละสาขาการประกวด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แจ้งสถานศึกษา

 

กำหนดการแข่งขันรอบที่ 2

 

หมายเหตุ: หากทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ 2 ไม่สามารถนำเสนอรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาต้นแบบในวันดังตารางข้างต้นได้ ให้ถือว่าทีมนั้นสละสิทธิ์ และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

Post Views: 265