• กรอกแบบฟอร์มขอรับบริการ

แบบฟอร์มขอรับบริการ

           – งานทดสอบกระเบื้องเซรามิกหรือสุขภัณฑ์เซรามิก (มอก.)

           – งานทดสอบกระเบื้องเซรามิก

           – งานทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร

           – งานทดสอบก๊อกน้ำและฝักบัวอาบน้ำ (มอก.)

 • เช็คสถานะการทดสอบ Pending

 • ลำดับขั้นตอนการบริการ

  1. ลูกค้าติดต่อขอรับบริการ (ทางอีเมล์ โทรศัพท์ โทรสาร หรือติดต่อด้วยตนเอง)

  2. ลูกค้ากรอกข้อมูลและลงนามในแบบฟอร์มขอรับบริการ

  3. เจ้าหน้าที่ออกใบเสนอราคา

  4. ลูกค้าส่งตัวอย่างพร้อมข้อมูลของตัวอย่าง เช่น

            งานทดสอบกระเบื้องต้องมีตารางข้อมูลตัวอย่างที่จะนำส่งงานทดสอบ

            งานทดสอบสุขภัณฑ์ต้องมี drawing แนบมาด้วย

  5. ลูกค้าชำระค่าบริการ

  6. ดำเนินการทดสอบ

  7. รับรายงานผลการทดสอบ (ทางอีเมล์ หรือทางไปรษณีย์)