การทดสอบทางกายภาพ (คุณภาพของผลิตภัณฑ์และความคงทนต่อการใช้งาน)
การทดสอบทางเคมี