การทดสอบทางกายภาพ

มิติและคุณภาพผิวหน้า

  • มอก. 2398 กระเบื้องเซรามิก เล่ม 2 วิธีตรวจสอบมิติและคุณภาพผิวหน้า
  • ISO 10545 Ceramic tiles Part 2: Determination of dimensions and surface quality
  • EN ISO 10545 Ceramic tiles Part 2: Determination of dimensions and surface quality
  • BS EN ISO 10545 Ceramic tiles Part 2: Determination of dimensions and surface quality

การดูดซึมน้ำ

  • มอก. 2398 กระเบื้องเซรามิก เล่ม 3 วิธีหาการดูดซึมน้ำ ความพรุนปรากฎ ความหนาแน่นสัมพัทธ์ปรากฎและความหนาแน่น
  • ISO 10545 Ceramic tiles Part 3: Determination of water absorption, apparent porosity, apparent relative density and bulk density
  • EN ISO 10545 Ceramic tiles Part 3: Determination of water absorption, apparent porosity, apparent relative density and bulk density
  • BS EN ISO 10545 Ceramic tiles Part 3: Determination of water absorption, apparent porosity, apparent relative density and bulk densit

ความต้านทานแรงกดแตกและโมดุลัสแตกร้าว

  • มอก. 2398 กระเบื้องเซรามิก เล่ม 4 วิธีหามอดุลัสแตกร้าวและความต้านแรงกดแตก
  • ISO 10545 Ceramic tiles Part 4: Determination of modulus of rupture and breaking strength
  • EN ISO 10545 Ceramic tiles Part 4: Determination of modulus of rupture and breaking strength
  • BS EN ISO 10545 Ceramic tiles Part 4: Determination of modulus of rupture and breaking strength

ความต้านทานแรงกระแทกโดยการวัดค่าสัมประสิทธิ์การคืนสภาพ

  • มอก. 2398 กระเบื้องเซรามิก เล่ม 5 วิธีหาค่าความต้านทานแรงกระแทกโดยการวัดค่าสัมประสิทธิ์การคืนสภาพ
  • ISO 10545 Ceramic tiles Part 5: Determination of impact resistance by measurement of coefficient of restitution
  • EN ISO 10545 Ceramic Tiles Part 5: Determination of impact resistance by measurement of coefficient of restitution
  • BS EN ISO 10545 Ceramic Tiles Part 5: Determination of impact resistance by measurement of coefficient of restitution

ความทนการขัดถูลึก

  • มอก. 2398 กระเบื้องเซรามิก เล่ม 6 วิธีหาความทนการขัดถูลึกสำหรับกระเบื้องชนิดไม่เคลือบ
  • ISO 10545 Ceramic tiles Part 6: Determination of resistance to deep abrasion for unglazed tiles
  • EN ISO 10545 Ceramic tiles Part 6: Determination of resistance to deep abrasion for unglazed tiles
  • BS EN ISO 10545 Ceramic tiles Part 6: Determination of resistance to deep abrasion for unglazed tile

ความทนการขัดถูผิวหน้า

  • มอก. 2398 กระเบื้องเซรามิก เล่ม 7 วิธีหาความทนการขัดถูผิวหน้าสำหรับกระเบื้องชนิดเคลือบ
  • ISO 10545 Ceramic tiles Part 7: Determination of resistance to surface abrasion for glazed tiles
  • EN ISO 10545 Ceramic tiles Part 7: Determination of resistance to surface abrasion for glazed tiles
  • BS EN ISO 10545 Ceramic tiles Part 7: Determination of resistance to surface abrasion for glazed tiles

การขยายตัวทางความร้อนเชิงเส้น

  • มอก. 2398 กระเบื้องเซรามิก เล่ม 8 วิธีหาค่าการขยายตัวทางความร้อนเชิงเส้น
  • ISO 10545 Ceramic tiles Part 8: Determination of linear thermal expansion
  • EN ISO 10545 Ceramic tiles Part 8: Determination of linear thermal expansion
  • BS EN ISO 10545 Ceramic tiles Part 8: Determination of linear thermal expansion

ความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างเฉียบพลัน

  • มอก. 2398 กระเบื้องเซรามิก เล่ม 9 วิธีหาค่าความต้านทานการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างฉับพลัน
  • ISO 10545 Ceramic tiles Part 9: Determination of resistance to thermal shock
  • EN ISO 10545 Ceramic tiles Part 9: Determination of resistance to thermal shock
  • BS EN ISO 10545 Ceramic tiles Part 9: Determination of resistance to thermal shock

การขยายตัวเนื่องจากความชื้น

  • มอก. 2398 กระเบื้องเซรามิก เล่ม 10 วิธีหาค่าการขยายตัวเนื่องจากความชื้น
  • ISO 10545 Ceramic tiles Part 10: Determination of moisture expansion
  • EN ISO 10545 Ceramic tiles Part 10: Determination of moisture expansion
  • BS EN ISO 10545 Ceramic tiles Part 10: Determination of moisture expansion

ความทนการราน

  • มอก. 2398 กระเบื้องเซรามิก เล่ม 11 วิธีหาความทนการรานสำหรับกระเบื้องชนิดเคลือบ
  • ISO 10545 Ceramic tiles Part 11: Determination of crazing resistance for glazed tiles
  • EN ISO 10545 Ceramic tiles Part 11: Determination of crazing resistance for glazed tiles
  • BS EN ISO 10545 Ceramic tiles Part 11: Determination of crazing resistance for glazed tiles

ความต้านทานต่ออุณหภูมิที่เย็นจัด

  • มอก. 2398 กระเบื้องเซรามิก เล่ม 12 วิธีหาค่าความต้านทานอุณหภูมิเยือกแข็ง
  • ISO 10545 Ceramic tiles Part 12: Determination of frost resistance
  • EN ISO 10545 Ceramic tiles Part 12: Determination of frost resistance
  • BS EN ISO 10545 Ceramic tiles Part 12: Determination of frost resistance

ความทนสารเคมี

  • มอก. 2398 กระเบื้องเซรามิก เล่ม 13 วิธีหาความทนสารเคมี
  • ISO 10545 Ceramic tiles Part 13: Determination of chemical resistance
  • EN ISO 10545 Ceramic tiles Part 13: Determination of determination of chemical resistance
  • BS EN ISO 10545 Ceramic tiles Part 13: Determination of determination of chemical resistance

ความทนการเปรอะเปรื้อน

  • มอก. 2398 กระเบื้องเซรามิก เล่ม 14 วิธีหาความทนการเปรอะเปื้อน
  • ISO 10545 Ceramic tiles Part 14: Determination of resistance to stains
  • EN ISO 10545 Ceramic tiles Part 14: Determination of resistance to stains
  • BS EN ISO 10545 Ceramic tiles Part 14: Determination of resistance to stains

ความต้านทานต่อรอยด่าง

  • มอก. 2398 กระเบื้องเซรามิก เล่ม 14 วิธีหาความทนการเปรอะเปื้อน
  • ISO 10545 Ceramic tiles Part 14: Determination of resistance to stains
  • EN ISO 10545 Ceramic tiles Part 14: Determination of resistance to stains
  • BS EN ISO 10545 Ceramic tiles Part 14: Determination of resistance to stains

การหาความแตกต่างเพียงเล็กน้อยของสี

  • มอก. 2398 กระเบื้องเซรามิก เล่ม 16 วิธีหาค่าความแตกต่างของสี
  • ISO 10545 Ceramic tiles Part 16: Determination of small colour differences
  • EN ISO 10545 Ceramic tiles Part 16: Determination of small colour differences

BS EN ISO 10545 Ceramic tiles Part 16: Determination of small colour differences

การหาค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน

  • prEN 13552 – based on DIN 51130, DIN 51097
  • BS 7976: Pendulum testers. Method of operation
  • Slipperiness Dynamic Slip

Gloss of the Surfaces

  • ISO 2813: Paints and varnishes –Determination of gloss value at 20 degrees, 60 degrees and 85 degrees
  • ASTM-D523: Standard Test Method for Specular Gloss

การทดสอบทางเคมี

การหาปริมาณโลหะตะกั่ว และแคดเมียม ที่หลุดออกจากกระเบื้องเคลือบ

  • มอก. 2398 กระเบื้องเซรามิก เล่ม 15 วิธีหาค่าตะกั่วและแคดเมียมของกระเบื้องชนิดเคลือบ
  • ISO 10545 Ceramic tiles Part 15: Determination of lead and cadmium given off by glazed tiles
  • EN ISO 10545 Ceramic tiles Part 15: Determination of Lead and Cadmium given off by glazed tiles
  • BS EN ISO 10545 Ceramic tiles Part 15: Determination of Lead and Cadmium given off by glazed tiles