ประวัติและความเป็นมา

          คุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งานสินค้าและผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่ทุกประเทศทั่วโลกตระหนักและให้ความสำคัญ ทำให้มีการริเริ่ม ปรับปรุง พัฒนาข้อกำหนดกฎเกณฑ์ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์และวิธีการทดสอบผลิตภัณฑ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง การวิเคราะห์ทดสอบหรือตรวจสอบจึงเข้ามามีบทบาทในการควบคุม ยกระดับ และผลักดันให้สินค้าและผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับโดยสากล ลดข้อกีดกันทางการค้า ช่วยคัดกรองคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าสู่ประเทศไทยในภาวะที่ประเทศไทยเข้าสู่ตลาดการค้าเสรี
              ห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์เซรามิก หรือ งานทดสอบผลิตภัณฑ์เซรามิก ฝ่ายสนับสนุนเทคนิคด้านวิเคราะห์ลักษณะของวัสดุ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2545 โดยความร่วมมือกันของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ กับ CERAM Research Ltd. ประเทศอังกฤษ ปัจจุบันคือ Lucideon Ltd. โดยให้บริการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร (Tableware) กระเบื้องเซรามิกปูพื้น บุผนัง (Tiles) และสุขภัณฑ์เซรามิก (Sanitary ware) ตามมาตรฐานมอก. และมาตรฐานสากล ได้รับการรับรองโดยห้องปฏิบัติการของ Lucideon Ltd. ซึ่งทำให้สะดวก รวดเร็วและมีราคาถูกกว่าการส่งไปทดสอบยังต่างประเทศ และในการนี้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ตระหนักถึงความสำคัญทางด้านวิเคราะห์ทดสอบ ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศ จึงได้จัดตั้งหน่วยบริการสวทช. เพื่อให้เกิดการให้บริการทางด้านวิเคราะห์ทดสอบที่รองรับความต้องการของตลาดในประเทศ โดยมีประกาศให้จัดตั้ง งานทดสอบผลิตภัณฑ์เซรามิก เป็นหน่วยบริการของ สวทช. โดยให้ชื่อเรียกใหม่ว่า ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเชรามิกอุตสาหกรรม (CTEC) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561   

วิสัยทัศน์

              มุ่งมั่นดำเนินงานให้บรรลุและรักษาไว้ซึ่งคุณภาพมาตรฐานสูงสุดในการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า ภายใต้ขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการจะพึงกระทำได้ ทั้งงานที่ปฏิบัติภายในและภายนอกองค์กร ภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและนอกประเทศ

ใบรับรอง