เมื่อวันที่ 26-27 มกราคม 2567 สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) ร่วมกับมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ และเทศบาลเมืองบัว ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมจำลองเส้นทางท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมทุ่งกุลาร้องไห้ เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ เชื่อมโยงกับฐานทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เสน่ห์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตอันดีงามของชุมชน โดยมุ่งหวังให้เกิดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีส่วนร่วมบริหารจัดการ วางแผน จัดโปรแกรมการท่องเที่ยวและนำเสนอเรื่องราว (Storytelling) แหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยว กิจกรรมครั้งนี้มีหน่วยงานจากส่วนราชการในจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด สภาวัฒนธรรมตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย และมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมประเมินและให้ข้อคิดเห็น เพื่อพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 

กิจกรรมครั้งนี้นำร่องโปรแกรมการท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน กับสองเส้นทางท่องเที่ยวในตำบลกู่กาสิงห์และตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด เส้นทางแรก คือ “เส้นทางวรมัน (Historical Era Tourism)” นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมทวารวดี-วัฒนธรรมเขมร-วัฒนธรรมล้านช้างจนถึงรัตนโกสินทร์ ค้นพบโบราณสถานและโบราณวัตถุสมัยราชวงศ์วรมันหนาแน่นในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ คือ ปราสาทกู่กาสิงห์ ปราสาทกู่โพนวิท ปราสาทกู่ โพนระฆัง ปราสาทกู่เมืองบัว

“เส้นทางธรณีวิทยาทุ่งกุลาฯ” ที่ย้อนรอยไปยุคก่อนประวัติศาสตร์ (Pre-historical Tourism) ค้นพบสุสานแคปซูลบ้านเมืองบัว ประเพณีการฝังศพครั้งที่ 2 อายุก่อนยุคประวัติศาสตร์กว่า 3,000 ปี แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ คือ พิพิธภัณฑ์เมืองบัว นอกจากนี้ ได้เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรประณีตกับสถานีเรียนรู้ (Training Hub) ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้

สท.-มทร.อีสาน-เทศบาลเมืองบัว ร้อยเอ็ด ทดสอบ 2 เส้นทางท่องเที่ยวทุ่งกุลาฯ ก่อนชูจุดเช็คอินที่ต้องมา