วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564
เวลา 10.00-16.00 น. ผ่าน www.facebook.com/nstdaagritec
10.00 – 10.10 น.กล่าวต้อนรับและแนะนำวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม
10.00 – 10.40 น.

บรรยาย “การปลูก-การปรับปรุงพันธุ์ปทุมมา และการบริหารจัดการแปลงปลูก”
โดย อาจารย์ลิขิต มณีสินธุ์
       ผู้เชี่ยวชาญการปลูกและปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอก หจก.ลัคกี้ซีดส์อโกร
        ดร.ธราธร ทีรฆฐิติ
        นักวิจัยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช.

10.40 – 11.00 น.

บรรยาย “การจัดการเรื่องโรค การใช้ชีวภัณฑ์อย่างถูกวิธี”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา อัครพิศาล
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

11.00 – 12.30 น.

เสวนาเรื่อง “ปทุมมา ไม้ดอกไทยจะดังไกลในตลาดโลก”
ผู้ร่วมเสวนา
ดร.เศรษฐพงษ์ เลขะวัฒนะ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการเกษตร
อาจารย์ลิขิต มณีสินธุ์
ผู้เชี่ยวชาญการปลูกและปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอก หจก.ลัคกี้ซีดส์อโกร
ดร.ธราธร ทีรฆฐิติ
นักวิจัยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช.
คุณกุญช์ชญา สวัสดี
ตัวแทนเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกปทุมมาและนักปรับปรุงพันธุ์ปทุมมา

ดำเนินรายการโดย
ผศ.ดร.ณภัทร เรืองนภากุล
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

13.30 – 14.30 น.

สาธิตการจัดดอกปทุมมาและแสดงปทุมมากระถาง
โดย นายธนวัฒน์ รอดขาว
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

14.30 – 16.00 น.

ชมแปลงปลูกปทุมมาที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือบนพื้นที่กว่า 30 ไร่
ร่วมชื่นชมปทุมมาสายพันธุ์ใหม่ก่อนใคร กว่า 11 สายพันธุ์
พบปะพูดคุยกับเกษตรกรผู้ปลูกและปรับปรุงพันธุ์ปทุมมามืออาชีพ

คลิกลงทะเบียน | สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณณัฐชลธร โทร. 087 332 1616
คลิกชมกิจกรรมเรียนรู้ออนไลน์
สื่อความรู้
ปทุมมาบานที่ลานสันทรายเจียงใหม่