AGRITEC Live : ถ่ายทอดความรู้เรื่อง “ไผ่”
วันที่ 13–15 กันยายน 2564 เวลา 09.00–16.00น.
เผยแพร่ผ่าน Facebook: NSTDAAGRITEC
และ Youtube: AGRITEC Channel

“สถานการณ์ของไผ่ไทยในเวทีโลก | ทำไมไผ่ไทย ถึงไม่ก้าวไกลในเวทีโลก | แนวทางการใช้ประโยชน์จากไผ่ | ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัดและการแก้ปัญหา ในการใช้ประโยชน์จากไผ่ | ทิศทางของไผ่ไทยในอนาคต” (คลิกชมเสวนา)

โดย

      1. รศ.ดร.สราวุธ สังข์แก้ว ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไผ่
      2. คุณสภลท์ บุญเสริมสุข ผู้อำนวยการสำนักการป่าไม้ต่างประเทศ กรมป่าไม้
      3. คุณธนา ทิพย์เจริญ บริษัท พิมธา จำกัด (Thailand Bamboo)
      4. คุณศรีสะเกษ สมาน สภาเกษตรกรแห่งชาติ

ผู้ดำเนินรายการ ดร.สัญชัย เอกธวัชชัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

“การปลูกป่าไผ่เพื่อพลังงานสำหรับพื้นที่ห่างไกล และการประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์อื่นๆ | การนำไม้ไผ่มาทำเป็นถ่านประเภทต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรและด้านพลังงาน” (คลิกชมเสวนา)

โดย

      1. คุณประสาน สุขสุทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว
      2. คุณรังสฤษฏ์ คุณชัยมัง ผาปังโมเดล

ผู้ดำเนินรายการ คุณพันธวัฒน์ ไชยวรรณ์ สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

“การคัดเลือกสายพันธุ์ไผ่เพื่อต่อยอดงานวิจัย สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ทั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคม” (คลิกชมเสวนา)

โดย

      1. ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
      2.
รศ.ดร.สุภกร บุญยืน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
      3. รศ.ดร.ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ดำเนินรายการ ดร.วิศรา ไชยสาลี สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

“ที่มาและจุดเปลี่ยนของการนำไผ่มาใช้ประโยชน์ให้เกิดความคุ้มค่าแก่ชุมชน” (คลิกชมเสวนา)

โดย

      1. คุณเกรียงไกร ไทยอ่อน สวนไผ่ หนองบัวลำภู
      2. ดร.กิตติศักดิ์ โชติกิติพัฒน์ ประธานสมาพันธ์ SME จังหวัดเพชรบุรี

ผู้ดำเนินรายการ ดร.วิศรา ไชยสาลี สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

“ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในการแปรรูปไม้ไผ่เป็นผลิตภัณฑ์ในงานก่อสร้าง งานตกแต่งอาคารต่างๆ | คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่แปรรูปเมื่อเทียบกับไม้ชนิดอื่นๆ | รูปแบบอาคาร สถาปัตยกรรมจากไม้ไผ่สมัยใหม่ | โอกาสและศักยภาพการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ในงานสถาปัตยกรรม” (คลิกชมเสวนา)

โดย

      1. คุณธนา ทิพย์เจริญ บริษัท พิมธา จำกัด (Thailand Bamboo)
      2.
ผศ.ดร.สุปรีดี ฤทธิรงค์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
      3. คุณภารุจ อันตะริกานนท์ สถาปนิกอิสระ

ผู้ดำเนินรายการ คุณพันธวัฒน์ ไชยวรรณ์ สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

เสวนาออนไลน์ AGRITEC Live: ถ่ายทอดความรู้เรื่องไผ่