เสวนาออนไลน์ AGRITEC Live: ถ่ายทอดความรู้เรื่องไผ่

AGRITEC Live : ถ่ายทอดความรู้เรื่อง “ไผ่”วันที่ 13–15 กันยายน 2564 เวลา 09.00–16.00น.เผยแพร่ผ่าน Facebook: NSTDAAGRITECและ Youtube: AGRITEC Channel “สถานการณ์ของไผ่ไทยในเวทีโลก | ทำไมไผ่ไทย ถึงไม่ก้าวไกลในเวทีโลก | แนวทางการใช้ประโยชน์จากไผ่ | ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัดและการแก้ปัญหา ในการใช้ประโยชน์จากไผ่ | ทิศทางของไผ่ไทยในอนาคต” (คลิกชมเสวนา) โดย       1. รศ.ดร.สราวุธ สังข์แก้ว ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไผ่      2. คุณสภลท์